केतुपंचविंशतिनामस्तोत्रम

केतुः कालः कलयिता धूम्रकेतुर्विवर्णकः। लोककेतुर्महाकेतुः सर्वकेतुर्भगप्रदः॥१॥ रौद्रो रुद्रप्रियो रुद्रः क्रूरकर्मा सुगन्धधृक्। पलालधूमसङ्काशश्चित्रयज्ञोपवीतधृक्॥२॥ तारागणविमर्दी च जैमिनेयो ग्रहाधिपः। गणेशदेवो विघ्नेशो विषरोगार्तिनाशनः॥३॥ प्रव्राज्यदो

Continue reading

error: Content is protected !!