केतुपंचविंशतिनामस्तोत्रम

on

ketu

केतुः कालः कलयिता धूम्रकेतुर्विवर्णकः।

लोककेतुर्महाकेतुः सर्वकेतुर्भगप्रदः॥१॥

रौद्रो रुद्रप्रियो रुद्रः क्रूरकर्मा सुगन्धधृक्।

पलालधूमसङ्काशश्चित्रयज्ञोपवीतधृक्॥२॥

तारागणविमर्दी च जैमिनेयो ग्रहाधिपः।

गणेशदेवो विघ्नेशो विषरोगार्तिनाशनः॥३॥

प्रव्राज्यदो ज्ञानदश्च तीर्थयात्राप्रवर्तकः।

पञ्चविंशतिनामानि केतोर्यः सततं पठेत्॥४॥

प्रव्राज्यदो ज्ञानदश्च तीर्थयात्राप्रवर्तकः।

पञ्चविंशतिनामानि केतोर्यः सततं पठेत्॥४॥

 

॥इति श्री स्कान्दपुराणे श्री केतुपञ्चविंशतिनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्॥

Advertisements

एक उत्तर दें

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदले )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदले )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदले )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदले )

Connecting to %s