गायत्री स्तोत्रम

महेश्वर उवाच जयस्व देवि गायत्रि महामाये महाप्रभे । महादेवि महाभागे महासत्त्वे महोत्सवे ।।1।। दिव्यगन्धानुलिप्ताड़्गि दिव्यस्त्रग्दामभूषिते । वेदमातर्नमस्तुभ्यं त्र्यक्षरस्थे महेश्वरि ।।2।।

Continue reading

कामाक्षी माहात्म्यम

स्वामिपुष्करिणीतीर्थं पूर्वसिन्धुः पिनाकिनी। शिलाह्रदश्चतुर्मध्यं यावत् तुण्डीरमण्डलम् ।।1।।   मध्ये तुण्डीरभूवृत्तं कम्पा-वेगवती-द्वयोः। तयोर्मध्यं कामकोष्ठं कामाक्षी तत्र वर्तते ।।2।।   स एव

Continue reading

श्री लक्ष्मी अष्टोत्तर शतनामावली – लक्ष्मी जी के 108 नाम

वन्दे पद्ममकरां प्रसन्नवदनां सौभाग्यदां, हस्ताभ्या-अभयप्रदां मणिगणैर्नानाविधैर्भूषिताम । भक्ताभीष्टफलप्रदां हरिहर-ब्रह्मादिभि: सेवितां, पाश्र्वे पंकज-शंख-पद्म-निधिभिर्युक्तां सदा शक्तिभि:।। सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरांशुक-गन्ध-माल्य-शोभे । भगवति हरिवल्लभे

Continue reading

error: Content is protected !!