श्रीदुर्गाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम

Posted by

download (3)

ईश्वर उवाच

शतनाम प्रवक्ष्यामि श्रृणुष्व कमलानने ।

यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत सती ।।1।।

ऊँ सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी ।

आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी ।।2।।

पिनाकधारिणी चित्रा चण्डघण्टा महातपा: ।

मनो बुद्धिरहंकारा चित्तरूपा चिता चिति: ।।3।।

सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणी ।

अनन्ता भाविनी भाव्या भव्याभव्या सदागति: ।।4।।

शाम्भवी देवमाता च चिन्ता रत्नप्रिया सदा ।

सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञविनाशिनी ।।5।।

अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलावती ।

पट्टाम्बरपरीधाना कलमंजीररंजिनी ।।6।।

अमेयविक्रमा क्रूरा सुन्दरी सुरसुन्दरी ।

वनदुर्गा च मातंगी मतंगमुनिपूजिता ।।7।।

ब्राह्मी माहेश्वरी चैन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा ।

चामुण्डा चैव वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृ्ति: ।।8।।

विमलोत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा ।

बहुला बहुलप्रेमा सर्ववाहनवाहना ।।9।।

निशुम्भशुम्भहननी महिषासुरमर्दिनी ।

मधुकैटभहन्त्री च चण्डमुण्डविनाशिनी ।।10।।

सर्वासुरविनाशा च सर्वदानवघातिनी ।

सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा ।।11।।

अनेकशस्त्राहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी ।

कुमारी चैककन्या च कैशोरी युवती यति: ।।12।।

अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा ।

महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला ।।13।।

अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रिस्तपस्विनी ।

नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी ।।14।।

शिवदूती कराली च अनन्ता परमेश्वरी ।

कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी ।।15।।

य इदं प्रपठेन्नित्यं दुर्गानामशताष्टकम ।

नासाध्यं विद्यते देवि त्रिषु लोकेषु पार्वति ।।16।।

धनं धान्यं सुतं जायां हयं हस्तिनमेव च ।

चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभेन्मुक्तिं च शाश्वतीम ।।17।।

कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीम ।

पूजयेत परया भक्त्या पठेन्नामशताष्टकम ।।18।।

तस्य सिद्धिभवेद देवि सर्वै: सुरवरैरपि ।

राजानो दासतां यान्ति राज्यश्रियमवाप्नुयात ।।19।।

 

गोरोचनालक्तककुंकुमेन

सिन्दूरकर्पूरमधुत्रयेण ।

विलिख्य यन्त्रं विधिना विधिज्ञो

भवेत सदा धारयते पुरारि: ।।20।।

भौमावास्यानिशामग्रे चन्द्रे शतभिषां गते ।

विलिख्य प्रपठेत स्तोत्रं स भवेत सम्पदां पदम ।।21।।

 

।।इति श्रीविश्वसारतन्त्रे श्रीदुर्गाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम।।

Leave a Reply