श्रीसिद्धिविनायक स्तोत्रम्

Posted by

विघ्नेश विघ्नचयखण्डननामधेय 

श्रीशंकरात्मज सुराधिपवन्द्यपाद ।

दुर्गामहाव्रतफलाखिलमंगलात्मन्

विघ्नं ममापहर सिद्धिविनायक त्वम् ।।1।।

 

सत्पद्मरागमणिवर्णशरीरकान्ति: 

श्रीसिद्धिबुद्धिपरिचर्चितकुंकुमश्री: ।

दक्षस्तने वलयितातिमनोज्ञशुण्डो 

विघ्नं ममापहर सिद्धिविनायक त्वम् ।।2।।

 

पाशांकुशाब्जपरशूंश्च दधच्चतुर्भि-

र्दोर्भिश्च शोणकुसुमस्त्रगुमांगजात: ।

सिन्दूरशोभितललाटविधुप्रकाशो 

विघ्नं ममापहर सिद्धिविनायक त्वम् ।।3।।

 

कार्येषु विघ्नचयभीतविरंचिमुख्यै: 

सम्पूजित: सुरवरैरपि मोदकाद्यै: ।

सर्वेषु च प्रथममेव सुरेषु पूज्यो 

विघ्नं ममापहर सिद्धिविनायक त्वम् ।।4।।

 

शीघ्रांचनस्खलनतुंगरवोर्ध्वकण्ठ- 

स्थूलेन्दुरुद्रगणहासितदेवसंघ: ।

शूर्पश्रुतिश्च पृथुवर्तुलतुंगतुन्दो 

विघ्नं ममापहर सिद्धिविनायक त्वम् ।।5।।

 

यज्ञोपवीतपदलम्भितनागराजो 

मासादिपुण्यददृशीकृतऋक्षराज: ।

भक्ताभयप्रद दयालय विघ्नराज 

विघ्नं ममापहर सिद्धिविनायक त्वम् ।।6।।

 

सद्रत्नसारततिराजितसत्किरीट: 

कौसुम्भचारुवसनद्वय ऊर्जितश्री:।

सर्वत्र मंगलकरस्मरणप्रतापो 

विघ्नं ममापहर सिद्धिविनायक त्वम् ।।7।।

 

देवान्तकाद्यसुरभीतसुरार्तिहर्ता 

विज्ञानबोधनवरेण तमोsपहर्ता ।

आनन्दितत्रिभुवनेश कुमारबन्धो 

विघ्नं ममापहर सिद्धिविनायक त्वम् ।।8।।

 

।।इति श्रीमुद्गलपुराणे विघ्ननिवारकं श्रीसिद्धिविनायकस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।।