श्रीपुरुषोत्तम सहस्त्रनामावलि:

Posted by

1) ऊँ नमो भगवते श्रीकृष्णाय नम: ।

2) ऊँ नमो भगवते सच्चिदानन्दाय नम: ।

3) ऊँ नमो भगवते नित्यलीलाविनोदकृते नम: ।

4) ऊँ नमो भगवते सर्वागमविनोदिने नम: ।

5) ऊँ नमो भगवते लक्ष्मीशाय नम: ।

6) ऊँ नमो भगवते पुरुषोत्तमाय नम: ।

7) ऊँ नमो भगवते आदिकालाय नम: ।

8) ऊँ नमो भगवते सर्वकालाय नम: ।

9) ऊँ नमो भगवते कालात्मने नम: ।

10) ऊँ नमो भगवते माययावृताय नम: ।

11) ऊँ नमो भगवते भक्तोद्धारप्रयत्नात्मने नम: ।

12) ऊँ नमो भगवते जगत्कर्त्रे नम: ।

13) ऊँ नमो भगवते जगन्मयाय नम: ।

14) ऊँ नमो भगवते नामलीलापराय नम: ।

15) ऊँ नमो भगवते विष्णवे नम: ।

16) ऊँ नमो भगवते व्यासात्मने नम: ।

17) ऊँ नमो भगवते शुकमोक्षदाय नम: ।

18) ऊँ नमो भगवते व्यापिवैकुण्ठदात्रे नम: ।

19) ऊँ नमो भगवते श्रीमद्भागवतागमाय नम: ।

20) ऊँ नमो भगवते शुकवागमृताब्धीन्दवे नम: ।

21) ऊँ नमो भगवते शौनकाद्यखिलेष्टाय नम: ।

22) ऊँ नमो भगवते भक्तिप्रवर्तकाय नम: ।

23) ऊँ नमो भगवते त्राते नम: ।

24) ऊँ नमो भगवते व्यासचिन्ताविनाशकाय नम: ।

25) ऊँ नमो भगवते सर्वसिद्धान्तवागात्मने नम: ।

26) ऊँ नमो भगवते नारदाद्यखिलेष्टदाय नम: ।

27) ऊँ नमो भगवते अन्तरात्मने नम: ।

28) ऊँ नमो भगवते ध्यानगम्याय नम: ।

29) ऊँ नमो भगवते भक्तिरत्नप्रदायकाय नम: ।

30) ऊँ नमो भगवते मुक्तोपसृप्याय नम: ।

31) ऊँ नमो भगवते पूर्णात्मने नम: ।

32) ऊँ नमो भगवते मुक्तानां रतिवर्धनाय नम: ।

33) ऊँ नमो भगवते भक्तकार्यैकनिरताय नम: ।

34) ऊँ नमो भगवते द्रौण्यस्त्रविनिवारकाय नम: ।

35) ऊँ नमो भगवते भक्तस्मयप्रणेत्रे नम: ।

36) ऊँ नमो भगवते भक्तवाक्परिपालकाय नम: ।

37) ऊँ नमो भगवते ब्रह्मण्यदेवाय नम: ।

38) ऊँ नमो भगवते धर्मात्मने नम: ।

39) ऊँ नमो भगवते भक्तानां परीक्षकाय नम: ।

40) ऊँ नमो भगवते आसन्नहितकर्त्रे नम: ।

41) ऊँ नमो भगवते मायाहितकराय नम: ।

42) ऊँ नमो भगवते प्रभवे नम: ।

43) ऊँ नमो भगवते उत्तराप्राणदात्रे नम: ।

44) ऊँ नमो भगवते ब्रह्मास्त्रविनिवारकाय नम: ।

45) ऊँ नमो भगवते सर्वत: पाण्डवपतये नम: ।

46) ऊँ नमो भगवते परीक्षिच्छुद्धिकारणाय नम: ।

47) ऊँ नमो भगवते सर्ववेदेषु गूढ़ात्मने नम: ।

48) ऊँ नमो भगवते भक्तैकहृदयड़्ग्माय नम: ।

49) ऊँ नमो भगवते कुन्तीस्तुत्याय नम: ।

50) ऊँ नमो भगवते प्रसन्नात्मने नम: ।

51) ऊँ नमो भगवते परमाद्भुतकार्यकृते नम: ।

52) ऊँ नमो भगवते भीष्ममुक्तिप्रदाय नम: ।

53) ऊँ नमो भगवते स्वामिने नम: ।

54) ऊँ नमो भगवते भक्तमोहनिवारकाय नम: ।

55) ऊँ नमो भगवते सर्वावस्थासु संसेव्याय नम: ।

56) ऊँ नमो भगवते समाय नम: ।

57) ऊँ नमो भगवते सुखहितप्रदाय नम: ।

58) ऊँ नमो भगवते कृतकृत्याय नम: ।

59) ऊँ नमो भगवते सर्वसाक्षिणे नम: ।

60) ऊँ नमो भगवते भक्तश्रीरतिवर्धनाय नम: ।

61) ऊँ नमो भगवते सर्वसौभाग्यनिलयाय नम: ।

62) ऊँ नमो भगवते परमाश्चर्यरूपधृजे नम: ।

63) ऊँ नमो भगवते अनन्यपुरुषस्वामिने नम: ।

64) ऊँ नमो भगवते द्वारकाभाग्यभाजनाय नम: ।

65) ऊँ नमो भगवते बीजसंस्कारकर्त्रे नम: ।

66) ऊँ नमो भगवते परीक्षिज्ज्ञानपोषकाय नम: ।

67) ऊँ नमो भगवते पूर्णगुणकाय नम: ।

68) ऊँ नमो भगवते सर्वभूषणभूषिताय नम: ।

69) ऊँ नमो भगवते सर्वलक्षणदात्रे नम: ।

70) ऊँ नमो भगवते धृतराष्ट्रविमुक्तिदाय नम: ।

71) ऊँ नमो भगवते सन्मार्गरक्षकाय नम: ।

72) ऊँ नमो भगवते विदुरप्रीतिपूरकाय नम: ।

73) ऊँ नमो भगवते लीलाव्यामोहकर्त्रे नम: ।

74) ऊँ नमो भगवते कालधर्मप्रवर्तकाय नम: ।

75) ऊँ नमो भगवते पाण्डवानां मोक्षदात्रे नम: ।

76) ऊँ नमो भगवते परीक्षिद्भाग्यवर्धनाय नम: ।

77) ऊँ नमो भगवते कलिनिग्रहकर्त्रे नम: ।

78) ऊँ नमो भगवते धर्मादीनां पोषकाय नम: ।

79) ऊँ नमो भगवते सत्सड़्ग्ज्ञानहेतवे नम: ।

80) ऊँ नमो भगवते श्रीभागवतकारणाय नम: ।

81) ऊँ नमो भगवते प्राकृतादृष्टमार्गाय नम: ।

82) ऊँ नमो भगवते सकलागमै: श्रोतव्याय नम: ।

83) ऊँ नमो भगवते शुद्धभावै: कीर्तितव्याय नम: ।

84) ऊँ नमो भगवते आत्मवित्तमै: स्मर्तव्याय नम: ।

85) ऊँ नमो भगवते अनेकमार्गकर्त्रे नम: ।

86) ऊँ नमो भगवते नानाविधगतिप्रदाय नम: ।

87) ऊँ नमो भगवते परुषाय नम: ।

88) ऊँ नमो भगवते सकलाधाराय नम: ।

89) ऊँ नमो भगवते सत्वैकनिलयात्मभुवे नम: ।

90) ऊँ नमो भगवते सर्वध्येयाय नम: ।

91) ऊँ नमो भगवते योगगम्याय नम: ।

92) ऊँ नमो भगवते भक्तिग्राह्याय नम: ।

93) ऊँ नमो भगवते सुरप्रियाय नम: ।

94) ऊँ नमो भगवते जन्मादिसार्थककृत्ये नम: ।

95) ऊँ नमो भगवते लीलाकर्त्रे नम: ।

96) ऊँ नमो भगवते सतांपतये नम: ।

97) ऊँ नमो भगवते आदिकर्त्रे नम: ।

98) ऊँ नमो भगवते सत्त्वकर्त्रे नम: ।

99) ऊँ नमो भगवते सर्वकर्त्रे नम: ।

100) ऊँ नमो भगवते विशारदाय नम: ।

101) ऊँ नमो भगवते नानावतारकर्त्रे नम: ।

102) ऊँ नमो भगवते ब्रह्माविर्भावकारणाय नम: ।

103) ऊँ नमो भगवते दशलीलाविनोदिने नम: ।

104) ऊँ नमो भगवते नानासृष्टिप्रवर्तकाय नम: ।

105) ऊँ नमो भगवते अनेककल्पकर्त्रे नम: ।

106) ऊँ नमो भगवते सर्वदोषविवर्जिताय नम: ।

107) ऊँ नमो भगवते वैराग्यहेतवे नम: ।

108) ऊँ नमो भगवते तीर्थात्मने नम: ।

109) ऊँ नमो भगवते सर्वतीर्थफलप्रदाय नम: ।

110) ऊँ नमो भगवते तीर्थशुद्धैकनिलयाय नम: ।

111) ऊँ नमो भगवते स्वमार्गपरिपोषकाय नम: ।

112) ऊँ नमो भगवते तीर्थकीर्तये नम: ।

113) ऊँ नमो भगवते भक्तगम्याय नम: ।

114) ऊँ नमो भगवते भक्तानुशयकार्यकृते नम: ।

115) ऊँ नमो भगवते भक्ततुल्याय नम: ।

116) ऊँ नमो भगवते सर्वतुल्याय नम: ।

117) ऊँ नमो भगवते स्वेच्छासर्वप्रवर्तकाय नम: ।

118) ऊँ नमो भगवते गुणातीताय नम: ।

119) ऊँ नमो भगवते अनवद्यात्मने नम: ।

120) ऊँ नमो भगवते सर्गलीलाप्रवर्तकाय नम: ।

121) ऊँ नमो भगवते साक्षात् सर्वजगत्कर्त्रे नम: ।

122) ऊँ नमो भगवते महदादिप्रवर्तकाय नम: ।

123) ऊँ नमो भगवते मायाप्रवर्तकाय नम: ।

124) ऊँ नमो भगवते साक्षिणे नम: ।

125) ऊँ नमो भगवते मायरतिविवर्धनाय नम: ।

126) ऊँ नमो भगवते आकाशात्मने नम: ।

127) ऊँ नमो भगवते चतुर्मूर्तये नम: ।

128) ऊँ नमो भगवते चतुर्धा भूतभावनाय नम: ।

129) ऊँ नमो भगवते रज:प्रवर्तकाय नम: ।

130) ऊँ नमो भगवते ब्रह्मणे नम: ।

131) ऊँ नमो भगवते मरीच्यादिपितामहाय नम: ।

132) ऊँ नमो भगवते वेदकर्त्रे नम: ।

133) ऊँ नमो भगवते यज्ञकर्त्रे नम: ।

134) ऊँ नमो भगवते सर्वकर्त्रे नम: ।

135) ऊँ नमो भगवते अमितात्मकाय नम: ।

136) ऊँ नमो भगवते अनेकसृष्टिकर्त्रे नम: ।

137) ऊँ नमो भगवते दशधासृष्टिकारकाय नम: ।

138) ऊँ नमो भगवते यज्ञांगाय नम: ।

139) ऊँ नमो भगवते यज्ञवाराहाय नम: ।

140) ऊँ नमो भगवते भूधराय नम: ।

141) ऊँ नमो भगवते भूमिपालकाय नम: ।

142) ऊँ नमो भगवते सेतवे नम: ।

143) ऊँ नमो भगवते विधरणाय नम: ।

144) ऊँ नमो भगवते जैत्राय नम: ।

145) ऊँ नमो भगवते हिरण्याक्षान्तकाय नम: ।

146) ऊँ नमो भगवते सुराय नम: ।

147) ऊँ नमो भगवते दितिकश्यपकामैकहेतुसृष्टिप्रवर्तकाय नम: ।

148) ऊँ नमो भगवते देवाभयप्रदात्रे नम: ।

149) ऊँ नमो भगवते वैकुण्ठाधिपतये नम: ।

150) ऊँ नमो भगवते महते नम: ।

151) ऊँ नमो भगवते सर्वगर्वप्रहारिणे नम: ।

152) ऊँ नमो भगवते सनकाद्यखिलार्थदाय नम: ।

153) ऊँ नमो भगवते सर्वाश्वासनकर्त्रे नम: ।

154) ऊँ नमो भगवते भक्ततुल्याहवप्रदाय नम: ।

155) ऊँ नमो भगवते काललक्षणहेतवे नम: ।

156) ऊँ नमो भगवते सवार्थज्ञापकाय नम: ।

157) ऊँ नमो भगवते पराय नम: ।

158) ऊँ नमो भगवते भक्तोन्नतिकराय नम: ।

159) ऊँ नमो भगवते सर्वप्रकारसुखदायकाय नम: ।

160) ऊँ नमो भगवते नानायुद्धप्रहरणाय नम: ।

161) ऊँ नमो भगवते ब्रह्मशापविमोचकाय नम: ।

162) ऊँ नमो भगवते पुष्टिसर्गप्रणेत्रे नम: ।

163) ऊँ नमो भगवते गुणसृष्टिप्रवर्तकाय नम:।

164) ऊँ नमो भगवते कर्दमेष्टप्रदात्रे नम: ।

165) ऊँ नमो भगवते देवहूत्यखिलार्थदाय नम: ।

166) ऊँ नमो भगवते शुक्लनारायणाय नम: ।

167) ऊँ नमो भगवते सत्याय नम: ।

168) ऊँ नमो भगवते कालधर्मप्रवर्तकाय नम: ।

169) ऊँ नमो भगवते ज्ञानावताराय नम: ।

170) ऊँ नमो भगवते शान्तात्मने नम: ।

171) ऊँ नमो भगवते कपिलाय नम: ।

172) ऊँ नमो भगवते कालनाशकाय नम: ।

173) ऊँ नमो भगवते त्रिगुणाधिपतये नम: ।

174) ऊँ नमो भगवते सांख्यशास्त्रकर्त्रे नम: ।

175) ऊँ नमो भगवते विशारदाय नम: ।

176) ऊँ नमो भगवते सर्गदूषणहारिणे नम: ।

177) ऊँ नमो भगवते पुष्टिमोक्षप्रवर्तकाय नम: ।

178) ऊँ नमो भगवते लौकिकानन्ददात्रे नम: ।

179) ऊँ नमो भगवते ब्रह्मानन्दप्रवर्तकाय नम: ।

180) ऊँ नमो भगवते भक्तिसिद्धान्तवक्त्रे नम: ।

181) ऊँ नमो भगवते सगुणज्ञानदीपकाय नम: ।

182) ऊँ नमो भगवते आत्मप्रदाय नम: ।

183) ऊँ नमो भगवते पूर्णकामाय नम: ।

184) ऊँ नमो भगवते योगात्मने नम: ।

185) ऊँ नमो भगवते योगभाविताय नम: ।

186) ऊँ नमो भगवते जीवन्मुक्तिप्रदाय नम: ।

187) ऊँ नमो भगवते श्रीमते नम: ।

188) ऊँ नमो भगवते अनन्यभक्तिप्रवर्तकाय नम: ।

189) ऊँ नमो भगवते कालसामर्थ्यदात्रे नम: ।

190) ऊँ नमो भगवते कालदोषनिवारकाय नम: ।

191) ऊँ नमो भगवते गर्भोत्तमज्ञानदात्रे नम: ।

192) ऊँ नमो भगवते कर्ममार्गनियामकाय नम: ।

193) ऊँ नमो भगवते सर्वमार्गनिराकर्त्रे नम: ।

194) ऊँ नमो भगवते भक्तिमार्गैकपोषकाय नम: ।

195) ऊँ नमो भगवते सिद्धिहेतवे नम: ।

196) ऊँ नमो भगवते सर्वहेतवे नम: ।

197) ऊँ नमो भगवते सर्वाश्चर्यैककारणाय नम: ।

198) ऊँ नमो भगवते चेतनाचेतनपतये नम: ।

199) ऊँ नमो भगवते समुद्रपरिपूजिताय नम: ।

200) ऊँ नमो भगवते सांख्याचार्यस्तुताय नम: ।

201) ऊँ नमो भगवते सिद्धपूजिताय नम: ।

202) ऊँ नमो भगवते सर्वपूजिताय नम: ।

203) ऊँ नमो भगवते विसर्गकर्त्रे नम: ।

204) ऊँ नमो भगवते सर्वेशाय नम: ।

205) ऊँ नमो भगवते कोटिसूर्यसमप्रभाय नम: ।

206) ऊँ नमो भगवते अनन्तगुणगम्भीराय नम: ।

207) ऊँ नमो भगवते महापुरुषपूजिताय नम: ।

208) ऊँ नमो भगवते अनन्तसुखदात्रे नम: ।

209) ऊँ नमो भगवते ब्रह्मकोटिप्रजापतये नम: ।

210) ऊँ नमो भगवते सुधाकोटिस्वास्थ्यहेतवे नम: ।

211) ऊँ नमो भगवते कामधुक्कोटिकामदाय नम: ।

212) ऊँ नमो भगवते समुद्रकोटिगम्भीराय नम: ।

213) ऊँ नमो भगवते तीर्थकोटिसमाह्व्याय नम: ।

214) ऊँ नमो भगवते सुमेरुकोटिनिष्कम्पाय नम: ।

215) ऊँ नमो भगवते कोटिब्रह्माण्डविग्रहाय नम: ।

216) ऊँ नमो भगवते कोट्य्श्वमेधपापघ्नाय नम: ।

217) ऊँ नमो भगवते वायुकोटिमहाबलाय नम: ।

218) ऊँ नमो भगवते कोटीन्दुजगदानन्दिने नम: ।

219) ऊँ नमो भगवते शिवकोटिप्रसादकृते नम: ।

220) ऊँ नमो भगवते सर्वसद्गुणमाहात्म्याय नम: ।

221) ऊँ नमो भगवते सर्वसद्गुणभाजनाय नम: ।

222) ऊँ नमो भगवते मन्वादिप्रेरकाय नम: ।

223) ऊँ नमो भगवते धर्माय नम: ।

224) ऊँ नमो भगवते यज्ञनारायणाय नम: ।

225) ऊँ नमो भगवते पराय नम: ।

226) ऊँ नमो भगवते आकूतिसूनवे नम: ।

227) ऊँ नमो भगवते देवेन्द्राय नम: ।

228) ऊँ नमो भगवते रुचिजन्मने नम: ।

229) ऊँ नमो भगवते अभयप्रदाय नम: ।

230) ऊँ नमो भगवते दक्षिणापतये नम: ।

231) ऊँ नमो भगवते ओजस्विने नम: ।

232) ऊँ नमो भगवते क्रियाशक्तये नम: ।

233) ऊँ नमो भगवते परायणाय नम: ।

234) ऊँ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नम: ।

235) ऊँ नमो भगवते योगपतये नम: ।

236) ऊँ नमो भगवते योगमार्गप्रवर्तकाय नम: ।

237) ऊँ नमो भगवते अनसूयागर्भरत्नाय नम: ।

238) ऊँ नमो भगवते ऋषिवंशविवर्धनाय नम: ।

239) ऊँ नमो भगवते गुणत्रयविभागज्ञाय नम: ।

240) ऊँ नमो भगवते चतुर्वर्गविशारदाय नम: ।

241) ऊँ नमो भगवते नारायणाय नम: ।

242) ऊँ नमो भगवते धर्मसूनवे नम: ।

243) ऊँ नमो भगवते मूर्तिपुण्ययशस्कराय नम: ।

244) ऊँ नमो भगवते सहस्त्रकवचच्छेदिने नम: ।

245) ऊँ नमो भगवते तप:साराय नम: ।

246) ऊँ नमो भगवते नरप्रियाय नम: ।

247) ऊँ नमो भगवते विश्वानन्दप्रदाय नम: ।

248) ऊँ नमो भगवते कर्मसाक्षिणे नम: ।

249) ऊँ नमो भगवते भारतपूजिताय नम: ।

250) ऊँ नमो भगवते अनन्ताद्भुतमाहात्म्याय नम: ।

251) ऊँ नमो भगवते बदरीस्थानभूषणाय नम: ।

252) ऊँ नमो भगवते जितकामाय नम: ।

253) ऊँ नमो भगवते जितकामाय नम: ।

254) ऊँ नमो भगवते जितसंगाय नम: ।

255) ऊँ नमो भगवते जितेन्द्रियाय नम: ।

256) ऊँ नमो भगवते उर्वशीप्रभवाय नम: ।

257) ऊँ नमो भगवते स्वर्गसुखदायिने नम: ।

258) ऊँ नमो भगवते स्थितिप्रदाय नम: ।

259) ऊँ नमो भगवते अमानिने नम: ।

260) ऊँ नमो भगवते मानदाय नम: ।

261) ऊँ नमो भगवते गोप्त्रे नम: ।

262) ऊँ नमो भगवते भगवच्छास्त्रबोधकाय नम: ।

263) ऊँ नमो भगवते ब्रह्मादिवन्द्याय नम: ।

264) ऊँ नमो भगवते हंसाय नम: ।

265) ऊँ नमो भगवते श्रियै नम: ।

266) ऊँ नमो भगवते मायावैभवकारणाय नम: ।

267) ऊँ नमो भगवते विविधानन्तसर्गात्मने नम: ।

268) ऊँ नमो भगवते विश्वपूरणतत्पराय नम: ।

269) ऊँ नमो भगवते यज्ञजीवनहेतवे नम: ।

270) ऊँ नमो भगवते यज्ञस्वामिने नम: ।

272) ऊँ नमो भगवते नानासिद्धान्तगम्याय नम: ।

273) ऊँ नमो भगवते सप्ततन्तवे नम: ।

274) ऊँ नमो भगवते षड्गुणाय नम: ।

275) ऊँ नमो भगवते प्रतिसर्गजगत्कर्त्रे नम: ।

276) ऊँ नमो भगवते नानालीलाविशारदाय नम: ।

277) ऊँ नमो भगवते ध्रुवप्रियाय नम: ।

278) ऊँ नमो भगवते ध्रुवस्वामिने नम: ।

279) ऊँ नमो भगवते चिन्तिताधिकदायकाय नम: ।

280) ऊँ नमो भगवते दुर्लभानन्तफलदाय नम: ।

281) ऊँ नमो भगवते दयानिधये नम: ।

282) ऊँ नमो भगवते अमित्रघ्ने नम: ।

283) ऊँ नमो भगवते अंगस्वामिने नम: ।

284) ऊँ नमो भगवते कृपासाराय नम: ।

285) ऊँ नमो भगवते वैन्याय नम: ।

286) ऊँ नमो भगवते भूमिनियामकाय नम: ।

287) ऊँ नमो भगवते भूमिदोग्ध्रे नम: ।

288) ऊँ नमो भगवते प्रजाप्राणपालनैकपरायणाय नम: ।

289) ऊँ नमो भगवते यशोदात्रे नम: ।

290) ऊँ नमो भगवते ज्ञानदात्रे नम: ।

291) ऊँ नमो भगवते सर्वधर्मप्रदर्शकाय नम: ।

292) ऊँ नमो भगवते पुरण्जनाय नम: ।

293) ऊँ नमो भगवते जगन्मित्राय नम: ।

294) ऊँ नमो भगवते विसर्गान्तप्रदर्शकाय नम: ।

295) ऊँ नमो भगवते प्रचेतसां-पतये नम: ।

296) ऊँ नमो भगवते चित्रभक्तिहेतवे नम: ।

297) ऊँ नमो भगवते जनार्दनाय नम: ।

298) ऊँ नमो भगवते स्मृतिहेतवे नम: ।

299) ऊँ नमो भगवते ब्रह्मभावसायुज्यादिप्रदाय नम: ।

300) ऊँ नमो भगवते शुभाय नम: ।

301) ऊँ नमो भगवते विजयिने नम: ।

302) ऊँ नमो भगवते स्थितिलीलाब्धये नम: ।

303) ऊँ नमो भगवते अच्युताय नम: ।

304) ऊँ नमो भगवते विजयप्रदाय नम: ।

305) ऊँ नमो भगवते स्वसामर्थ्यप्रदाय नम: ।

306) ऊँ नमो भगवते भक्तकीर्तिहेतवे नम: ।

307) ऊँ नमो भगवते अधोक्षजाय नम: ।

308) ऊँ नमो भगवते प्रियव्रतप्रियस्वामिने नम: ।

309) ऊँ नमो भगवते स्वेच्छावादविशारदाय नम: ।

310) ऊँ नमो भगवते संग्यगम्याय नम: ।

311) ऊँ नमो भगवते स्वप्रकाशाय नम: ।

312) ऊँ नमो भगवते सर्वसंगविवर्जिताय नम: ।

313) ऊँ नमो भगवते इच्छायां समर्यादाय नम: ।

314) ऊँ नमो भगवते त्यागमात्रोपलम्भाय नम: ।

315) ऊँ नमो भगवते अचिन्त्यकार्यकर्त्रे नम: ।

316) ऊँ नमो भगवते तर्कागोचरकार्यकृते नम: ।

317) ऊँ नमो भगवते श्रृंगाररसमर्यादायै नम: ।

318) ऊँ नमो भगवते आग्नीध्ररसभाजनाय नम: ।

319) ऊँ नमो भगवते नाभीष्टपूरकाय नम: ।

320) ऊँ नमो भगवते कर्ममर्यादादर्शनोत्सुकाय नम: ।

321) ऊँ नमो भगवते सर्वरूपाय नम: ।

322) ऊँ नमो भगवते अद्भुततमाय नम: ।

323) ऊँ नमो भगवते मर्यादापुरुषोत्तमाय नम: ।

324) ऊँ नमो भगवते सर्वरूपेषु सत्यात्मने नम: ।

325) ऊँ नमो भगवते कालसाक्षिणे नम: ।

326) ऊँ नमो भगवते शशिप्रभाय नम: ।

327) ऊँ नमो भगवते मेरुदेवीव्रतफलाय नम: ।

328) ऊँ नमो भगवते ऋषभाय नम: ।

329) ऊँ नमो भगवते भगलक्षणाय नम: ।

330) ऊँ नमो भगवते जगत्सन्तर्पकाय नम: ।

331) ऊँ नमो भगवते मेघरूपिणे नम: ।

332) ऊँ नमो भगवते देवेन्द्रदर्पघ्ने नम: ।

333) ऊँ नमो भगवते जयन्तीपतये नम: ।

334) ऊँ नमो भगवते अत्यन्तप्रमाणाशेषलौकिकाय नम: ।

335) ऊँ नमो भगवते शतधान्यस्तभूतात्मने नम: ।

336) ऊँ नमो भगवते शतानन्दाय नम: ।

337) ऊँ नमो भगवते गुणप्रसवे नम: ।

338) ऊँ नमो भगवते वैष्णवोत्पादनपराय नम: ।

339) ऊँ नमो भगवते सर्वधर्मोपदेशकाय नम: ।

340) ऊँ नमो भगवते परहंसक्रियागोप्त्रे नम: ।

341) ऊँ नमो भगवते योगचर्याप्रदर्शकाय नम: ।

342) ऊँ नमो भगवते चतुर्थाश्रमनिर्णेत्रे नम: ।

343) ऊँ नमो भगवते सदानन्दशरीरवते नम: ।

344) ऊँ नमो भगवते प्रदर्शितान्यधर्माय नम: ।

345) ऊँ नमो भगवते भरतस्वामिने नम: ।

346) ऊँ नमो भगवते अपारकृते नम: ।

347) ऊँ नमो भगवते यथावत्कर्मकर्त्रे नम: ।

348) ऊँ नमो भगवते संगानिष्टप्रदर्शकाय नम: ।

349) ऊँ नमो भगवते आवश्यकपुनर्जन्मकर्ममार्गप्रदर्शकाय नम: ।

350) ऊँ नमो भगवते यज्ञरूपमृगाय नम: ।

351) ऊँ नमो भगवते शान्ताय नम: ।

352) ऊँ नमो भगवते सहिष्णवे नम: ।

353) ऊँ नमो भगवते सत्पराक्रमाय नम: ।

354) ऊँ नमो भगवते रहूगणगतिज्ञाय नम: ।

355) ऊँ नमो भगवते रहूगणविमोचकाय नम: ।

356) ऊँ नमो भगवते भवाटवीतत्त्ववक्त्रे नम: ।

357) ऊँ नमो भगवते बहिर्मुखहिते नम: ।

358) ऊँ नमो भगवते गयस्वामिने नम: ।

359) ऊँ नमो भगवते स्थानवंशकर्त्रे नम: ।

360) ऊँ नमो भगवते स्थानविभेदकृते नम: ।

361) ऊँ नमो भगवते पुरुषावयवाय नम: ।

362) ऊँ नमो भगवते भूमिविशेषविनिरूपकाय नम: ।

363) ऊँ नमो भगवते जम्बूद्वीपपतये नम: ।

364) ऊँ नमो भगवते मेरुनाभिपद्मरुहाश्रयाय नम: ।

365) ऊँ नमो भगवते नानाविभूतिलीलाढ्याय नम: ।

366) ऊँ नमो भगवते गंगोत्पतिनिदानकृते नम: ।

367) ऊँ नमो भगवते गंगामाहात्म्यहेतवे नम: ।

368) ऊँ नमो भगवते गंगारूपाय नम: ।

369) ऊँ नमो भगवते अतिगूढ़कृते नम: ।

370) ऊँ नमो भगवते वैकुण्ठदेहहेत्वम्बुजन्मकृते नम: ।

371) ऊँ नमो भगवते सर्वपावनाय नम: ।

372) ऊँ नमो भगवते शिवस्वामिने नम: ।

373) ऊँ नमो भगवते शिवोपास्याय नम: ।

374) ऊँ नमो भगवते गूढ़ाय नम: ।

375) ऊँ नमो भगवते संकर्षणात्मकाय नम: ।

376) ऊँ नमो भगवते स्थानरक्षार्थमत्स्यादिरूपाय नम: ।

377) ऊँ नमो भगवते सर्वैकपूजिताय नम: ।

378) ऊँ नमो भगवते उपास्यनानारूपात्मने नम: ।

379) ऊँ नमो भगवते ज्योतीरूपाय नम: ।

380) ऊँ नमो भगवते गतिप्रदाय नम: ।

381) ऊँ नमो भगवते सूर्यनारायणाय नम: ।

382) ऊँ नमो भगवते वेदकान्तये नम: ।

383) ऊँ नमो भगवते उज्जवलवेषधृजे नम: ।

384) ऊँ नमो भगवते हंसाय नम: ।

385) ऊँ नमो भगवते अन्तरिक्षगमनाय नम: ।

386) ऊँ नमो भगवते सर्वप्रसवकारणाय नम: ।

387) ऊँ नमो भगवते आनन्दकर्त्रे नम: ।

388) ऊँ नमो भगवते वसुदाय नम: ।

389) ऊँ नमो भगवते बुधाय नम: ।

390) ऊँ नमो भगवते वाक्पतये नम: ।

391) ऊँ नमो भगवते उज्जवलाय नम: ।

392) ऊँ नमो भगवते कालात्मने नम: ।

393) ऊँ नमो भगवते कालकालाय नम: ।

394) ऊँ नमो भगवते कालच्छेदकृते नम: ।

395) ऊँ नमो भगवते उत्तमाय नम: ।

396) ऊँ नमो भगवते शिशुमाराय नम: ।

397) ऊँ नमो भगवते सर्वमूर्तये नम: ।

398) ऊँ नमो भगवते आधिदैविकरूपधृजे नम: ।

399) ऊँ नमो भगवते अनन्तसुखभोगाय नम: ।

400) ऊँ नमो भगवते विवरैश्वर्यभाजनाय नम: ।

401) ऊँ नमो भगवते संकर्षणाय नम: ।

402) ऊँ नमो भगवते दैत्यपतये नम: ।

403) ऊँ नमो भगवते सर्वाधाराय नम: ।

404) ऊँ नमो भगवते बृहद्वपुषे नम: ।

405) ऊँ नमो भगवते अनन्तनरकच्छेदिने नम: ।

406) ऊँ नमो भगवते स्मृतिमात्रार्तिनाशकाय नम: ।

407) ऊँ नमो भगवते सर्वानुग्रहकर्त्रे नम: ।

408) ऊँ नमो भगवते मर्यादाभिन्नशास्त्रकृते नम: ।

409) ऊँ नमो भगवते कालान्तकभयच्छेदिने नम: ।

410) ऊँ नमो भगवते नामसामर्थ्यरूपधृजे नम: ।

411) ऊँ नमो भगवते उद्धारानर्हगोप्त्रात्मने नम: ।

412) ऊँ नमो भगवते नामादिप्रेरकोत्तमाय नम: ।

413) ऊँ नमो भगवते अजामिलमहादुष्टमोचकाय नम: ।

414) ऊँ नमो भगवते अघविमोचकाय नम: ।

415) ऊँ नमो भगवते धर्मवक्त्रे नम: ।

416) ऊँ नमो भगवते अक्लिष्टवक्त्रे नम: ।

417) ऊँ नमो भगवते विष्णुधर्मस्वरूपधृजे नम: ।

418) ऊँ नमो भगवते सन्मार्गप्रेरकाय नम: ।

419) ऊँ नमो भगवते धर्त्रे नम: ।

420) ऊँ नमो भगवते त्यागहेतवे नम: ।

421) ऊँ नमो भगवते अधोक्षजाय नम: ।

422) ऊँ नमो भगवते वैकुण्ठपुरनेत्रे नम: ।

423) ऊँ नमो भगवते दाससंवृद्धिकारकाय नम: ।

424) ऊँ नमो भगवते दक्षप्रसादकृते नम: ।

425) ऊँ नमो भगवते हंसगुह्यस्तुतिविभावनाय नम: ।

426) ऊँ नमो भगवते स्वाभिप्रायप्रवक्त्रे नम: ।

427) ऊँ नमो भगवते मुक्तजीवप्रसूतिकृते नम: ।

428) ऊँ नमो भगवते नारदप्रेरणात्मने नम: ।

429) ऊँ नमो भगवते हर्यश्वब्रह्मभावनाय नम: ।

430) ऊँ नमो भगवते शबलाश्वहिताय नम: ।

431) ऊँ नमो भगवते गूढ़वाक्यार्थज्ञापनक्षमाय नम: ।

432) ऊँ नमो भगवते गूढ़ार्थज्ञापकाय नम: ।

433) ऊँ नमो भगवते सर्वमोक्षानन्दप्रतिष्ठिताय नम: ।

434) ऊँ नमो भगवते पुष्टिप्ररोहहेतवे नम: ।

435) ऊँ नमो भगवते दासैकज्ञातहृद्गताय नम: ।

436) ऊँ नमो भगवते शान्तिकर्त्रे नम: ।

437) ऊँ नमो भगवते सुहितकृते नम: ।

438) ऊँ नमो भगवते स्त्रीप्रसवे नम: ।

439) ऊँ नमो भगवते सर्वकामदुहे नम: ।

440) ऊँ नमो भगवते पुष्टिवंशप्रणेत्रे नम: ।

441) ऊँ नमो भगवते विश्वरूपेष्टदेवतायै नम: ।

442) ऊँ नमो भगवते कवचात्मने नम: ।

443) ऊँ नमो भगवते पालनात्मने नम: ।

444) ऊँ नमो भगवते वर्मोपचितिकारणाय नम: ।

445) ऊँ नमो भगवते विश्वरूपशिरश्च्छेदिने नम: ।

446) ऊँ नमो भगवते त्वाष्ट्रयज्ञविनाशकाय नम: ।

447) ऊँ नमो भगवते वृत्रस्वामिने नम: ।

448) ऊँ नमो भगवते वृत्रगम्याय नम: ।

449) ऊँ नमो भगवते वृत्रव्रतपरायणाय नम: ।

450) ऊँ नमो भगवते वृत्रकीर्तये नम: ।

451) ऊँ नमो भगवते वृत्रमोक्षाय नम: ।

452) ऊँ नमो भगवते मघवत्प्राणरक्षकाय नम: ।

453) ऊँ नमो भगवते अश्वमेधहविर्भोक्त्रे नम: ।

454) ऊँ नमो भगवते देवेन्द्रामीवनाशकाय नम: ।

455) ऊँ नमो भगवते संसारमोचकाय नम: ।

456) ऊँ नमो भगवते चित्रकेतुबोधनतत्पराय नम: ।

457) ऊँ नमो भगवते मन्त्रसिद्धये नम: ।

458) ऊँ नमो भगवते सिद्धिहेतवे नम: ।

459) ऊँ नमो भगवते सुसिद्धिफलदायकाय नम: ।

460) ऊँ नमो भगवते महादेवतिरस्कर्त्रे नम: ।

461) ऊँ नमो भगवते भक्तपूर्वार्थनाशकाय नम: ।

462) ऊँ नमो भगवते देवब्राह्मणविद्वेषवैमुख्यज्ञापकाय नम: ।

463) ऊँ नमो भगवते शिवाय नम: ।

464) ऊँ नमो भगवते आदित्याय नम: ।

465) ऊँ नमो भगवते दैत्यराजाय नम: ।

466) ऊँ नमो भगवते मरुत्पतये नम: ।

467) ऊँ नमो भगवते अचिन्त्यकृते नम: ।

468) ऊँ नमो भगवते मरुतां भेदकाय नम: ।

469) ऊँ नमो भगवते त्राते नम: ।

470) ऊँ नमो भगवते व्रतात्मने नम: ।

471) ऊँ नमो भगवते पुंप्रसूतिकृते नम: ।

472) ऊँ नमो भगवते कर्मात्मने नम: ।

473) ऊँ नमो भगवते वासनात्मने नम: ।

474) ऊँ नमो भगवते ऊतिलीलापरायणाय नम: ।

475) ऊँ नमो भगवते समदैत्यसुराय नम: ।

476) ऊँ नमो भगवते स्वात्मने नम: ।

477) ऊँ नमो भगवते वैषम्यज्ञानसंश्रयाय नम: ।

478) ऊँ नमो भगवते देहाद्युपाधिरहिताय नम: ।

479) ऊँ नमो भगवते सर्वज्ञाय नम: ।

480) ऊँ नमो भगवते सर्वहेतुविदे नम: ।

481) ऊँ नमो भगवते ब्रह्मवाक्स्थापनपराय नम: ।

482) ऊँ नमो भगवते स्वजन्मावधिकार्यकृते नम: ।

483) ऊँ नमो भगवते सदसद्वासनाहेतवे नम: ।

484) ऊँ नमो भगवते त्रिसत्याय नम: ।

485) ऊँ नमो भगवते भक्तमोचकाय नम: ।

486) ऊँ नमो भगवते हिरण्यकशिपुद्वेषिणे नम: ।

487) ऊँ नमो भगवते प्रविष्टात्मने नम: ।

488) ऊँ नमो भगवते अतिभीषणाय नम: ।

489) ऊँ नमो भगवते शान्तिज्ञानादिहेतवे नम: ।

490) ऊँ नमो भगवते प्रह्लादोत्पत्तिकारणाय नम: ।

491) ऊँ नमो भगवते दैत्यसिद्धान्तसद्वक्त्रे नम: ।

492) ऊँ नमो भगवते तप:साराय नम: ।

493) ऊँ नमो भगवते उदारधिये नम: ।

494) ऊँ नमो भगवते दैत्यहेतुप्रकटनाय नम: ।

495) ऊँ नमो भगवते भक्तिचिन्हप्रकाशकाय नम: ।

496) ऊँ नमो भगवते सद्द्वेषहेतवे नम: ।

497) ऊँ नमो भगवते सद्द्वेषवासनात्मने नम: ।

498) ऊँ नमो भगवते निरन्तराय नम: ।

499) ऊँ नमो भगवते नैष्ठुर्यसीम्ने नम: ।

500) ऊँ नमो भगवते प्रह्लादवत्सलाय नम: ।

501) ऊँ नमो भगवते संगदोषघ्ने नम: ।

502) ऊँ नमो भगवते महानुभावाय नम: ।

503) ऊँ नमो भगवते साकाराय नम: ।

504) ऊँ नमो भगवते सर्वाकाराय नम: ।

505) ऊँ नमो भगवते प्रमाणभुवे नम: ।

506) ऊँ नमो भगवते स्तम्भप्रसूतये नम: ।

507) ऊँ नमो भगवते नृहरये नम: ।

508) ऊँ नमो भगवते नृसिंहाय नम: ।

509) ऊँ नमो भगवते भीमविक्रमाय नम: ।

510) ऊँ नमो भगवते विकटास्याय नम: ।

511) ऊँ नमो भगवते ललज्जिह्वाय नम: ।

512) ऊँ नमो भगवते नखशस्त्राय नम: ।

513) ऊँ नमो भगवते जवोत्कटाय नम: ।

514) ऊँ नमो भगवते हिरण्यकशिपुच्छेदिने नम: ।

515) ऊँ नमो भगवते क्रूरदैत्यविनाशकाय नम: ।

516) ऊँ नमो भगवते सिंहासनस्थाय नम: ।

517) ऊँ नमो भगवते क्रोधात्मने नम: ।

518) ऊँ नमो भगवते लक्ष्मीभयविवर्धनाय नम: ।

519) ऊँ नमो भगवते ब्रह्माद्यत्यन्तभयभुवे नम: ।

520) ऊँ नमो भगवते अपूर्वाचिन्त्यारूपधृजे नम: ।

521) ऊँ नमो भगवते भक्त्यैकशान्तहृदयाय नम: ।

522) ऊँ नमो भगवते भक्तस्तुत्याय नम: ।

523) ऊँ नमो भगवते स्तुतिप्रियाय नम: ।

524) ऊँ नमो भगवते भक्ताड़्ग्लेहनोद्धूतक्रोधपुंजप्रशान्तधिये नम: ।

525) ऊँ नमो भगवते स्मृतिमात्रभयत्रात्रे नम: ।

526) ऊँ नमो भगवते ब्रह्मबुद्धिप्रदायकाय नम: ।

527) ऊँ नमो भगवते गोरूपधारिणे नम: ।

528) ऊँ नमो भगवते अमृतपे नम: ।

529) ऊँ नमो भगवते शिवकीर्तिविवर्धनाय नम: ।

530) ऊँ नमो भगवते धर्मात्मने नम: ।

531) ऊँ नमो भगवते सर्वकर्मात्मने नम: ।

532) ऊँ नमो भगवते विशेषात्मने नम: ।

533) ऊँ नमो भगवते आश्रमप्रभवे नम: ।

534) ऊँ नमो भगवते संसारमग्नस्वोद्धर्त्रे नम: ।

535) ऊँ नमो भगवते सन्मार्गखिलतत्त्ववाचे नम: ।

536) ऊँ नमो भगवते आचारात्मने नम: ।

537) ऊँ नमो भगवते सदाचाराय नम: ।

538) ऊँ नमो भगवते मन्वन्तरविभावनाय नम: ।

539) ऊँ नमो भगवते स्मृत्याशेषाशुभहराय नम: ।

540) ऊँ नमो भगवते गजेन्द्रस्मृतिकारणाय नम: ।

541) ऊँ नमो भगवते जातिस्मरणहेत्वेकपूजाभक्तिस्वरूपदाय नम: ।

542) ऊँ नमो भगवते यज्ञाय नम: ।

543) ऊँ नमो भगवते भयान्मनुत्रात्रे नम: ।

544) ऊँ नमो भगवते विभवे नम: ।

545) ऊँ नमो भगवते ब्रह्मव्रताश्रयाय नम: ।

546) ऊँ नमो भगवते सत्यसेनाय नम: ।

547) ऊँ नमो भगवते दुष्टघातिने नम: ।

548) ऊँ नमो भगवते हरये नम: ।

549) ऊँ नमो भगवते गजविमोचकाय नम: ।

550) ऊँ नमो भगवते वैकुण्ठाय नम: ।

551) ऊँ नमो भगवते लोककर्त्रे नम: ।

552) ऊँ नमो भगवते अजिताय नम: ।

553) ऊँ नमो भगवते अमृतकारणाय नम: ।

554) ऊँ नमो भगवते उरुक्रमाय नम: ।

555) ऊँ नमो भगवते भूमिहर्त्रे नम: ।

556) ऊँ नमो भगवते सार्वभौमाय नम: ।

557) ऊँ नमो भगवते बलिप्रियाय नम: ।

558) ऊँ नमो भगवते विभवे नम: ।

559) ऊँ नमो भगवते सर्वहितैकात्मने नम: ।

560) ऊँ नमो भगवते विष्वक्सेनाय नम: ।

561) ऊँ नमो भगवते शिवप्रियाय नम: ।

562) ऊँ नमो भगवते धर्मसेतवे नम: ।

563) ऊँ नमो भगवते लोकधृतये नम: ।

564) ऊँ नमो भगवते सुधर्मान्तरपालकाय नम: ।

565) ऊँ नमो भगवते उपहर्त्रे नम: ।

566) ऊँ नमो भगवते योगपतये नम: ।

567) ऊँ नमो भगवते बृहद्भानवे नम: ।

568) ऊँ नमो भगवते क्रियापतये नम: ।

569) ऊँ नमो भगवते चतुर्दशप्रमाणात्मने नम: ।

570) ऊँ नमो भगवते धर्माय नम: ।

571) ऊँ नमो भगवते मन्वादिबोधकाय नम: ।

572) ऊँ नमो भगवते लक्ष्मीभोगैकनिलयाय नम: ।

573) ऊँ नमो भगवते देवमन्त्रप्रदायकाय नम: ।

574) ऊँ नमो भगवते दैत्यव्यामोहकाय नम: ।

575) ऊँ नमो भगवते साक्षाद् गरुडस्कन्धसंश्रयाय नम: ।  

576) ऊँ नमो भगवते लीलामन्दरधारिणे नम: ।

577) ऊँ नमो भगवते दैत्यवासुकिपूजिताय नम: ।

578) ऊँ नमो भगवते समुद्रोन्मथनायत्ताय नम: ।

579) ऊँ नमो भगवते अविघ्नकर्त्रे नम: ।

580) ऊँ नमो भगवते स्ववाक्यकृते नम: ।

581) ऊँ नमो भगवते आदिकूर्माय नम: ।

582) ऊँ नमो भगवते पवित्रात्मने नम: ।

583) ऊँ नमो भगवते मन्दराघर्षणोत्सुकाय नम: ।

584) ऊँ नमो भगवते श्वासैजदब्धिवार्वीचये नम: ।

585) ऊँ नमो भगवते कल्पान्तावधिकार्यकृते नम: ।

586) ऊँ नमो भगवते चतुर्दशमहारत्नाय नम: ।

587) ऊँ नमो भगवते लक्ष्मीसौभाग्यवर्धनाय नम: ।

588) ऊँ नमो भगवते धन्वन्तरये नम: ।

589) ऊँ नमो भगवते सुधाहस्ताय नम: ।

590) ऊँ नमो भगवते यज्ञभोक्त्रे नम: ।

591) ऊँ नमो भगवते आर्तिनाशनाय नम: ।

592) ऊँ नमो भगवते आयुर्वेदप्रणेत्रे नम: ।

593) ऊँ नमो भगवते देवदैत्याखिलार्चिताय नम: ।

594) ऊँ नमो भगवते बुद्धिव्यामोहकाय नम: ।

595) ऊँ नमो भगवते देवकार्यसाधनतत्पराय नम: ।

596) ऊँ नमो भगवते स्त्रीरूपाय नम: ।

597) ऊँ नमो भगवते मायया वक्त्रे नम: ।

598) ऊँ नमो भगवते दैत्यान्त: करणप्रियाय नम: ।

599) ऊँ नमो भगवते पायितामृतदेवांशाय नम: ।

600) ऊँ नमो भगवते युद्धहेतुस्मृतिप्रदाय नम: ।

601) ऊँ नमो भगवते मालिसुमालिवधकृते नम: ।

602) ऊँ नमो भगवते माल्यवत्प्राणहारकाय नम: ।

603) ऊँ नमो भगवते कालनेमिशिरच्छेदिने नम: ।

604) ऊँ नमो भगवते दैत्ययज्ञविनाशकाय नम: ।

605) ऊँ नमो भगवते इन्द्रसामर्थ्यदात्रे नम: ।

606) ऊँ नमो भगवते दैत्यशेषस्थितिप्रियाय नम: ।

607) ऊँ नमो भगवते शिवव्यामोहकाय नम: ।

608) ऊँ नमो भगवते मायिने नम: ।

609) ऊँ नमो भगवते भृगुमन्त्रस्वशक्तिदाय नम: ।

610) ऊँ नमो भगवते बलिजीवनकर्त्रे नम: ।

611) ऊँ नमो भगवते स्वर्गहेतवे नम: ।

612) ऊँ नमो भगवते व्रतार्चिताय नम: ।

613) ऊँ नमो भगवते अदित्यानन्दकर्त्रे नम: ।

614) ऊँ नमो भगवते कश्यपादितिसम्भवाय नम: ।

615) ऊँ नमो भगवते उपेन्द्राय नम: ।

616) ऊँ नमो भगवते इन्द्रावरजाय नम: ।

617) ऊँ नमो भगवते वामनाय नम: ।

618) ऊँ नमो भगवते ब्रह्मरूपधृजे नम: ।

619) ऊँ नमो भगवते ब्रह्मादिसेवितवपुषे नम:।

620) ऊँ नमो भगवते यज्ञपावनतत्पराय नम: ।

621) ऊँ नमो भगवते याण्चोपदेशकर्त्रे नम: ।

622) ऊँ नमो भगवते ज्ञापिताशेषसंस्थितये नम: ।

623) ऊँ नमो भगवते सत्यार्थप्रेरकाय नम: ।

624) ऊँ नमो भगवते सर्वहर्त्रे नम: ।

625) ऊँ नमो भगवते गर्वविनाशकाय नम: ।

626) ऊँ नमो भगवते त्रिविक्रमाय नम: ।

627) ऊँ नमो भगवते त्रिलोकात्मने नम: ।

628) ऊँ नमो भगवते विश्वमूर्तये नम: ।

629) ऊँ नमो भगवते पृथुश्रवसे नम: ।

630) ऊँ नमो भगवते पाशबद्धबलये नम: ।

631) ऊँ नमो भगवते सर्वदैत्यपक्षोपमर्दकाय नम: ।

632) ऊँ नमो भगवते सुतलस्थापितबलये नम: ।

633) ऊँ नमो भगवते स्वर्गाधिकसुखप्रदाय नम: ।

634) ऊँ नमो भगवते कर्मसम्पूर्तिकर्त्रे नम: ।

635) ऊँ नमो भगवते स्वर्गसंस्थापितामराय नम: ।

636) ऊँ नमो भगवते ज्ञातत्रिविधधर्मात्मने नम: ।

637) ऊँ नमो भगवते महामीनाय नम: ।

638) ऊँ नमो भगवते अब्धिसंश्रयाय नम: ।

639) ऊँ नमो भगवते सत्यव्रतप्रियाय नम: ।

640) ऊँ नमो भगवते गोप्त्रे नम: ।

641) ऊँ नमो भगवते मत्स्यमूर्तिधृतश्रुतये नम: ।

642) ऊँ नमो भगवते श्रृंगबद्धधृतक्षोणये नम: ।

643) ऊँ नमो भगवते सर्वार्थज्ञापकाय नम: ।

644) ऊँ नमो भगवते गुरवे नम: ।

645) ऊँ नमो भगवते ईशसेवकलीलात्मने नम: ।

646) ऊँ नमो भगवते सूर्यवंशप्रवर्तकाय नम: ।

647) ऊँ नमो भगवते सोमवंशोद्भवकराय नम: ।

648) ऊँ नमो भगवते मनुपुत्रगतिप्रदाय नम: ।

649) ऊँ नमो भगवते अम्बरीषप्रियाय नम: ।

650) ऊँ नमो भगवते साधवे नम: ।

651) ऊँ नमो भगवते दुर्वासागर्वनाशकाय नम: ।

652) ऊँ नमो भगवते ब्रह्मशापोपसंहर्त्रे नम: ।

653) ऊँ नमो भगवते भक्तकीर्तिविवर्धनाय नम: ।

654) ऊँ नमो भगवते इक्ष्वाकुवंशजनकाय नम: ।

655) ऊँ नमो भगवते सगराद्यखिलार्थदाय नम: ।

656) ऊँ नमो भगवते भगीरथमहायत्नाय नम: ।

657) ऊँ नमो भगवते गंगाधौताड़्घ्रिपंकजाय नम: ।

658) ऊँ नमो भगवते ब्रह्मस्वामिने नम: ।

659) ऊँ नमो भगवते शिवस्वामिने नम: ।

660) ऊँ नमो भगवते सगरात्मजमुक्तिदाय नम: ।

661) ऊँ नमो भगवते खट्वांगमोक्षहेतवे नम: ।

662) ऊँ नमो भगवते रघुवंशविवर्धनाय नम: ।

663) ऊँ नमो भगवते रघुनाथाय नम: ।

664) ऊँ नमो भगवते रामचन्द्राय नम: ।

665) ऊँ नमो भगवते रामभद्राय नम: ।

666) ऊँ नमो भगवते रघुप्रियाय नम: ।

667) ऊँ नमो भगवते अनन्तकीर्तये नम: ।

668) ऊँ नमो भगवते पुण्यात्मने नम: ।

669) ऊँ नमो भगवते पुण्यश्लोकैकभास्कराय नम: ।

670) ऊँ नमो भगवते कोशलेन्द्राय नम: ।

671) ऊँ नमो भगवते प्रमाणात्मने नम: ।

672) ऊँ नमो भगवते सेव्याय नम: ।

673) ऊँ नमो भगवते दशरथात्मजाय नम: ।

674) ऊँ नमो भगवते लक्ष्मणाय नम: ।

675) ऊँ नमो भगवते भरताय नम: ।

676) ऊँ नमो भगवते शत्रुघ्नाय नम: ।

677) ऊँ नमो भगवते व्यूहविग्रहाय नम: ।

678) ऊँ नमो भगवते विश्वामित्रप्रियाय नम: ।

679) ऊँ नमो भगवते दान्ताय नम: ।

680) ऊँ नमो भगवते ताटकावधमोक्षदाय नम: ।

681) ऊँ नमो भगवते वायव्यास्त्राब्धिनिक्षिप्तमारीचाय नम: ।

682) ऊँ नमो भगवते सुबाहुघ्ने नम: ।

683) ऊँ नमो भगवते वृषध्वजधनुर्भड़्ग्प्राप्तसीतामहोत्सवाय नम: ।

684) ऊँ नमो भगवते सीतापतये नम: ।

685) ऊँ नमो भगवते भृगुपतिगर्वपर्वतनाशकाय नम: ।

686) ऊँ नमो भगवते अयोध्यास्थमहाभोगयुक्तलक्ष्मीविनोदवते नम: ।

687) ऊँ नमो भगवते कैकेयीवाक्यकर्त्रे नम: ।

688) ऊँ नमो भगवते पितृवाक्परिपालकाय नम: ।

689) ऊँ नमो भगवते वैराग्यबोधकाय नम: ।

690) ऊँ नमो भगवते अनन्यसात्त्विकस्थानबोधकाय नम: ।

691) ऊँ नमो भगवते अहल्यादु:खहारिणे नम: ।

692) ऊँ नमो भगवते गुहस्वामिने नम: ।

693) ऊँ नमो भगवते सलक्ष्मणाय नम: ।

694) ऊँ नमो भगवते चित्रकूटप्रियस्थानाय नम: ।

695) ऊँ नमो भगवते दण्डकारण्यपावनाय नम: ।

696) ऊँ नमो भगवते शरभंगसुतीक्ष्णादिपूजिताय नम: ।

697) ऊँ नमो भगवते अगस्त्यभाग्यभुवे नम: ।

698) ऊँ नमो भगवते ऋषिसम्प्रार्थितकृतये नम: ।

699) ऊँ नमो भगवते विराधवधपण्डिताय नम: ।

700) ऊँ नमो भगवते छिन्नशूर्पणखानासाय नम: ।

701) ऊँ नमो भगवते खरदूषणघातकाय नम: ।

702) ऊँ नमो भगवते एकबाणहतानेकसहस्त्रबलराक्षसाय नम: ।

703) ऊँ नमो भगवते मारीचघातिने नम: ।

704) ऊँ नमो भगवते नियतसीतासम्बन्धशोभिताय नम: ।

705) ऊँ नमो भगवते सीतावियोगव्यग्राय नम: ।

706) ऊँ नमो भगवते जटायुवधमोक्षदाय नम: ।

707) ऊँ नमो भगवते शबरीपूजिताय नम: ।

708) ऊँ नमो भगवते भक्तहनुमत्प्रमुखावृताय नम: ।

709) ऊँ नमो भगवते दुन्दुभ्यस्थिप्रहरणाय नम: ।

710) ऊँ नमो भगवते सप्ततालविभेदनाय नम: ।

711) ऊँ नमो भगवते सुग्रीवराज्यदाय नम: ।

712) ऊँ नमो भगवते वालिघातिने नम: ।

713) ऊँ नमो भगवते सागरशोषणाय नम: ।

714) ऊँ नमो भगवते सेतुबन्धननकर्त्रे नम: ।

715) ऊँ नमो भगवते विभीषणहितप्रदाय नम: ।

716) ऊँ नमो भगवते रावणादिशिरच्छेदिने नम: ।

717) ऊँ नमो भगवते राक्षसाघौघनाशकाय नम: ।

718) ऊँ नमो भगवते सीताभयप्रदात्रे नम: ।

719) ऊँ नमो भगवते पुष्पकागमनोत्सुकाय नम: ।

720) ऊँ नमो भगवते अयोध्यापतये नम: ।

721) ऊँ नमो भगवते अत्यन्तसर्वलोकसुखप्रदाय नम: ।

722) ऊँ नमो भगवते मथुरापुरनिर्मात्रे नम: ।

723) ऊँ नमो भगवते सुकृतज्ञस्वरूपदाय नम: ।

724) ऊँ नमो भगवते जनकज्ञानगम्याय नम: ।

725) ऊँ नमो भगवते ऎलान्त:प्रकटश्रुतये नम: ।

726) ऊँ नमो भगवते हैहयान्तकराय नम: ।

727) ऊँ नमो भगवते रामाय नम: ।

728) ऊँ नमो भगवते दुष्टक्षत्रविनाशकाय नम: ।

729) ऊँ नमो भगवते सोमवंशहितैकात्मने नम: ।

730) ऊँ नमो भगवते यदुवंशविवर्धनाय नम: ।

731) ऊँ नमो भगवते परब्रह्मावतरणाय नम: ।

732) ऊँ नमो भगवते केशवाय नम: ।

733) ऊँ नमो भगवते क्लेशनाशकाय नम: ।

734) ऊँ नमो भगवते भूमिभारावतरणाय नम: ।

735) ऊँ नमो भगवते भक्तार्थाखिलमानसाय नम: ।

736) ऊँ नमो भगवते सर्वभक्तनिरोधात्मने नम: ।

737) ऊँ नमो भगवते लीलानन्तनिरोधकृते नम: ।

738) ऊँ नमो भगवते भूमिष्ठपरमानन्दाय नम: ।

739) ऊँ नमो भगवते देवकीशुद्धिकारणाय नम: ।

740) ऊँ नमो भगवते वसुदेवज्ञाननिष्ठसमजीवनिवारकाय नम: ।

741) ऊँ नमो भगवते सर्ववैराग्यकरणस्वलीलाधारसाधकाय नम: ।

742) ऊँ नमो भगवते मायाज्ञापनकर्त्रे नम: ।

743) ऊँ नमो भगवते शेषसम्भारसम्भृतये नम: ।

744) ऊँ नमो भगवते भक्तक्लेशपरिज्ञात्रे नम: ।

745) ऊँ नमो भगवते तन्निवारणतत्पराय नम: ।

746) ऊँ नमो भगवते आविष्टवसुदेवांशाय नम: ।

747) ऊँ नमो भगवते देवकीगर्भभूषणाय नम: ।

748) ऊँ नमो भगवते पूर्णतेजोमयाय नम: ।

749) ऊँ नमो भगवते पूर्णाय नम: ।

750) ऊँ नमो भगवते कंसाधृष्यप्रतापवते नम: ।

751) ऊँ नमो भगवते विवेकज्ञानदात्रे नम: ।

752) ऊँ नमो भगवते ब्रह्माद्यखिलसंस्तुताय नम: ।

753) ऊँ नमो भगवते सत्याय नम: ।

754) ऊँ नमो भगवते जगत्कल्पतरवे नम: ।

755) ऊँ नमो भगवते नानारूपविमोहनाय नम: ।

756) ऊँ नमो भगवते भक्तिमार्गप्रतिष्ठात्रे नम: ।

757) ऊँ नमो भगवते विद्वन्मोहप्रवर्तकाय नम: ।

758) ऊँ नमो भगवते मूलकालगुणद्रष्ट्रे नम: ।

759) ऊँ नमो भगवते नयनानन्दभाजनाय नम: ।

760) ऊँ नमो भगवते वसुदेवसुखाब्धये नम: ।

761) ऊँ नमो भगवते देवकीनयनामृताय नम: ।

762) ऊँ नमो भगवते पितृमातृस्तुताय नम: ।

763) ऊँ नमो भगवते पूर्वसर्ववृत्तान्तबोधकाय नम: ।

764) ऊँ नमो भगवते गोकुलागतिलीलाप्तवसुदेवकरस्थितये नम: ।

765) ऊँ नमो भगवते सर्वेशत्वप्रकटनाय नम: ।

766) ऊँ नमो भगवते मायाव्यत्ययकारकाय नम: ।

767) ऊँ नमो भगवते ज्ञानमोहितदुष्टेशाय नम: ।

768) ऊँ नमो भगवते प्रपंचास्मृतिकारणाय नम: ।

769) ऊँ नमो भगवते यशोदानन्दनाय नम: ।

770) ऊँ नमो भगवते नन्दभाग्यभूगोकुलोत्सवाय नम: ।

771) ऊँ नमो भगवते नन्दप्रियाय नम: ।

772) ऊँ नमो भगवते नन्दसूनवे नम: ।

773) ऊँ नमो भगवते यशोदाया: स्तनन्धयाय नम: ।

774) ऊँ नमो भगवते पूतनासुपय:पात्रे नम: ।

775) ऊँ नमो भगवते मुग्धभावातिसुन्दराय नम: ।

776) ऊँ नमो भगवते सुन्दरीहृदयानन्दाय नम: ।

777) ऊँ नमो भगवते गोपीमन्त्राभिमन्त्रिताय नम: ।

778) ऊँ नमो भगवते गोपालाश्चर्यरसकृते नम: ।

779) ऊँ नमो भगवते शकटासुरखण्डनाय नम: ।

780) ऊँ नमो भगवते नन्दव्रजजनानन्दिने नम: ।

781) ऊँ नमो भगवते नन्दभाग्यमहोदयाय नम: ।

782) ऊँ नमो भगवते तृणावर्तवधोत्साहाय नम: ।

783) ऊँ नमो भगवते यशोदाज्ञानविग्रहाय नम: ।

784) ऊँ नमो भगवते बलभद्रप्रियाय नम: ।

785) ऊँ नमो भगवते कृष्णाय नम: ।

786) ऊँ नमो भगवते संकर्षणसहायवते नम: ।

787) ऊँ नमो भगवते रामानुजाय नम: ।

788) ऊँ नमो भगवते वासुदेवाय नम: ।

789) ऊँ नमो भगवते गोष्ठांगणगतिप्रियाय नम: ।

790) ऊँ नमो भगवते किंकिणीरवभावज्ञाय नम: ।

791) ऊँ नमो भगवते वत्सपुच्छावलम्बनाय नम: ।

792) ऊँ नमो भगवते नवनीतप्रियाय नम: ।

793) ऊँ नमो भगवते गोपीमोहसंसारनाशकाय नम: ।

794) ऊँ नमो भगवते गोपबालकभावज्ञाय नम: ।

795) ऊँ नमो भगवते चौर्यविद्याविशारदाय नम: ।

796) ऊँ नमो भगवते मृत्सनाभक्षणलीलास्यमाहात्म्यज्ञानदायकाय नम: ।

797) ऊँ नमो भगवते धराद्रोणप्रीतिकर्त्रे नम: ।

798) ऊँ नमो भगवते दधिभाण्डविभेदनाय नम: ।

799) ऊँ नमो भगवते दामोदराय नम: ।

800) ऊँ नमो भगवते भक्तवश्याय नम: ।

801) ऊँ नमो भगवते यमलार्जुनभंजनाय नम: ।

802) ऊँ नमो भगवते बृहद्वनमहाश्चर्याय नम: ।

803) ऊँ नमो भगवते वृन्दावनगतिप्रियाय नम: ।

804) ऊँ नमो भगवते वत्सघातिने नम: ।

805) ऊँ नमो भगवते बालकेलये नम: ।

806) ऊँ नमो भगवते बकासुरनिषूदनाय नम: ।

807) ऊँ नमो भगवते अरण्यभोक्त्रे नम: ।

808) ऊँ नमो भगवते बाललीलापरायणाय नम: ।

809) ऊँ नमो भगवते प्रोत्साहजनकाय नम: ।

810) ऊँ नमो भगवते अघासुरनिषूदनाय नम: ।

811) ऊँ नमो भगवते व्यालमोक्षप्रदाय नम: ।

812) ऊँ नमो भगवते पुष्टाय नम: ।

813) ऊँ नमो भगवते ब्रह्ममोहप्रवर्धनाय नम: ।

814) ऊँ नमो भगवते अनन्तमूर्तये नम: ।

815) ऊँ नमो भगवते सर्वात्मने नम: ।

816) ऊँ नमो भगवते जंगमस्थावरकृतये नम: ।

817) ऊँ नमो भगवते ब्रह्ममोहनकर्त्रे नम: ।

818) ऊँ नमो भगवते स्तुत्याय नम: ।

819) ऊँ नमो भगवते आत्मने नम: ।

820) ऊँ नमो भगवते सदाप्रियाय नम: ।

821) ऊँ नमो भगवते पौगण्डलीलाभिरतये नम: ।

822) ऊँ नमो भगवते गोचारणपरायणाय नम: ।

823) ऊँ नमो भगवते वृन्दावनलतागुल्मवृक्षरूपनिरूपकाय नम: ।

824) ऊँ नमो भगवते नादब्रह्मप्रकटनाय नम: ।

825) ऊँ नमो भगवते वय:प्रतिकृतिस्वनाय नम: ।

826) ऊँ नमो भगवते बर्हिनृत्यानुकरणाय नम: ।

827) ऊँ नमो भगवते गोपालानुकृतिस्वनाय नम: ।

828) ऊँ नमो भगवते सदाचारप्रतिष्ठात्रे नम: ।

829) ऊँ नमो भगवते बलश्रमनिराकृतये नम: ।

830) ऊँ नमो भगवते तरुमूलकृताशेषतल्पशायिने नम: ।

831) ऊँ नमो भगवते सखिस्तुताय नम: ।

832) ऊँ नमो भगवते गोपालसेवितपदाय नम: ।

833) ऊँ नमो भगवते श्रीलालितपदाम्बुजाय नम: ।

834) ऊँ नमो भगवते गोपसम्प्रार्थितफलादाननाशितधेनुकाय नम: ।

835) ऊँ नमो भगवते कालीयफणिमाणिक्यरंजितश्रीपदाम्बुजाय नम: ।

836) ऊँ नमो भगवते दृष्टिसंजीविताशेषगोपगोगोपिकाप्रियाय नम: ।

837) ऊँ नमो भगवते लीलासम्पीतदावाग्नये नम: ।

838) ऊँ नमो भगवते प्रलम्बवधपण्डिताय नम: ।

839) ऊँ नमो भगवते दावाग्न्यावृतगोपालदृष्ट्याच्छादनवह्निपाय नम: ।

840) ऊँ नमो भगवते वर्षाशरद्विभूतिश्रिये नम: ।

841) ऊँ नमो भगवते गोपीकामप्रबोधकाय नम: ।

842) ऊँ नमो भगवते गोपीरत्नस्तुताशेषवेणुवाद्यविशारदाय नम: ।

843) ऊँ नमो भगवते कात्यायनीव्रतव्याजसर्वभावाश्रितांगनाय नम: ।

844) ऊँ नमो भगवते सत्संगतिस्तुतिव्याजस्तुतवृन्दावनाड़्घ्रिपाय नम: ।

845) ऊँ नमो भगवते गोपक्षुच्छान्तिसंव्याजविप्रभार्याप्रसादकृते नम: ।

846) ऊँ नमो भगवते हेतुप्राप्तेन्द्रयागस्वकार्यगोसवबोधकाय नम: ।

847) ऊँ नमो भगवते शैलरूपकृताशेषरसभोगसुखावहाय नम: ।

848) ऊँ नमो भगवते लीलागोवर्धनोद्धारपालितस्ववृजप्रियाय नम: ।

849) ऊँ नमो भगवते गोपस्वच्छन्दलीलार्थगर्गवाक्यार्थबोधकाय नम: ।

850) ऊँ नमो भगवते इन्द्रधेनुस्तुतिप्राप्तगोविन्देन्द्राभिधानवते नम: ।

851) ऊँ नमो भगवते व्रतादिधर्मसंसक्तनन्दक्लेशविनाशकाय नम: ।

852) ऊँ नमो भगवते नन्दादिगोपमात्रेष्टवैकुण्ठगतिदायकाय नम: ।

853) ऊँ नमो भगवते वेणुवादस्मरक्षोभमत्तगोपीविमुक्तिदाय नम: ।

854) ऊँ नमो भगवते सर्वभावप्राप्तगोपीसुखसंवर्धनक्षमाय नम: ।

855) ऊँ नमो भगवते गोपीगर्वप्रणाशार्थतिरोधानसुखप्रदाय नम: ।

856) ऊँ नमो भगवते कृष्णभावव्याप्तविश्वगोपीभावितवेषधृजे नम: ।

857) ऊँ नमो भगवते राधाविशेषसम्भोगप्राप्तदोषनिवारकाय नम: ।

858) ऊँ नमो भगवते परमप्रीतिसंगीतसर्वाद्भुतमहागुणाय नम: ।

859) ऊँ नमो भगवते मानापनोदनाक्रन्दगोपीदृष्टिमहोत्सवाय नम: ।

860) ऊँ नमो भगवते गोपिकाव्याप्तसर्वांगाय नम: ।

861) ऊँ नमो भगवते स्त्रीसम्भाषाविशारदाय नम: ।

862) ऊँ नमो भगवते रासोत्सवमहासौख्यगोपीसम्भोगसागराय नम: ।

863) ऊँ नमो भगवते जलस्थलरतिव्याप्तगोपीदृष्ट्याभिपूजिताय नम: ।

864) ऊँ नमो भगवते शास्त्रानपेक्षकामैकमुक्तिद्वारविवर्धनाय नम: ।

865) ऊँ नमो भगवते सुदर्शनमहासर्पग्रस्तनन्दविमोचकाय नम: ।

866) ऊँ नमो भगवते गीतमोहितगोपीधृजे नम: ।

867) ऊँ नमो भगवते शंखचूड्विनाशकाय नम: ।

868) ऊँ नमो भगवते गुणसंगीतसन्तुष्टये नम: ।

869) ऊँ नमो भगवते गोपीसंसारविस्मृतये नम: ।

870) ऊँ नमो भगवते अरिष्टमथनाय नम: ।

871) ऊँ नमो भगवते दैत्यबुद्धिव्यामोहकारकाय नम: ।

872) ऊँ नमो भगवते केशिघातिने नम: ।

873) ऊँ नमो भगवते नारदेष्टाय नम: ।

874) ऊँ नमो भगवते व्योमासुरविनाशकाय नम: ।

875) ऊँ नमो भगवते अक्रूरभक्तिसंराद्धपादरेणुमहानिधये नम: ।

876) ऊँ नमो भगवते रथावरोहशुद्धात्मने नम: ।

877) ऊँ नमो भगवते गोपीमानसहारकाय नम: ।

878) ऊँ नमो भगवते हृदसन्दर्शिताशेषवैकुण्ठाक्रूरसंस्तुताय नम: ।

879) ऊँ नमो भगवते मथुरागमनोत्साहाय नम: ।

880) ऊँ नमो भगवते मथुराभाग्यभाजनाय नम: ।

881) ऊँ नमो भगवते मथुरानगरीशोभादर्शनोत्सुकमानसाय नम: ।

882) ऊँ नमो भगवते दुष्टरंजकघातिने नम: ।

883) ऊँ नमो भगवते वायकार्चितविग्रहाय नम: ।

884) ऊँ नमो भगवते वस्त्रमालासुशोभांगाय नम: ।

885) ऊँ नमो भगवते कुब्जालेपनभूषिताय नम: ।

886) ऊँ नमो भगवते कुब्जासुरूपकर्त्रे नम: ।

887) ऊँ नमो भगवते कुब्जारतिवरप्रदाय नम: ।

888) ऊँ नमो भगवते प्रसादरूपसन्तुष्टाय नम: ।

889) ऊँ नमो भगवते हरकोदण्डखण्डनाय नम: ।

890) ऊँ नमो भगवते शकलाहतकंसाप्तधनूरक्षकसैनिकाय नम: ।

891) ऊँ नमो भगवते जाग्रत्स्वप्नभयव्याप्तमृत्युलक्षणबोधकाय नम: ।

892) ऊँ नमो भगवते मथुरामल्लाय नम: ।

893) ऊँ नमो भगवते ओजस्विने नम: ।

894) ऊँ नमो भगवते मल्लयुद्धविशारदाय नम: ।

895) ऊँ नमो भगवते कुवलयापीडघातिने नम: ।

896) ऊँ नमो भगवते चाणूरमर्दनाय नम: ।

897) ऊँ नमो भगवते लीलाहतमहामल्लाय नम: ।

898) ऊँ नमो भगवते शलतोशलघातकाय नम: ।

899) ऊँ नमो भगवते कंसान्तकाय नम: ।

900) ऊँ नमो भगवते जितामित्राय नम: ।

901) ऊँ नमो भगवते वसुदेवविमोचकाय नम: ।

902) ऊँ नमो भगवते ज्ञाततत्त्वपितृज्ञानमोहनामृतवाड़्मयाय नम: ।

903) ऊँ नमो भगवते उग्रसेनप्रतिष्ठात्रे नम: ।

904) ऊँ नमो भगवते यादवाधिविनाशकाय नम: ।

905) ऊँ नमो भगवते नन्दादिसान्त्वनकराय नम: ।

906) ऊँ नमो भगवते ब्रह्मचर्यव्रते स्थिताय नम: ।

907) ऊँ नमो भगवते गुरुशुश्रूषणपराय नम: ।

908) ऊँ नमो भगवते विद्यापारमितेश्वराय नम: ।

909) ऊँ नमो भगवते सान्दीपनिमृतापत्यदात्रे नम: ।

910) ऊँ नमो भगवते कालान्तकादिजिते नम: ।

911) ऊँ नमो भगवते गोकुलाश्वासनपराय नम: ।

912) ऊँ नमो भगवते यशोनन्दपोषकाय नम: ।

913) ऊँ नमो भगवते गोपिकाविरहव्याजमनोगतिरतिप्रदाय नम: ।

914) ऊँ नमो भगवते समोद्भवभ्रमरवाचे नम: ।

915) ऊँ नमो भगवते गोपिकामोहनाशकाय नम: ।

916) ऊँ नमो भगवते कुब्जारतिप्रदाय नम: ।

917) ऊँ नमो भगवते अक्रूरपवित्रीकृतभूगृहाय नम: ।

918) ऊँ नमो भगवते पृथादु:खप्रणेत्रे नम: ।

919) ऊँ नमो भगवते पाण्डवानां सुखप्रदाय नम: ।

920) ऊँ नमो भगवते जरासन्धसमानीतसैन्यघातविचारकाय नम: ।

921) ऊँ नमो भगवते यवनव्याप्तमथुराजनदत्तकुशस्थलये नम: ।

922) ऊँ नमो भगवते द्वारकाद्भुतनिर्माणविस्मायितसुरासुराय नम: ।

923) ऊँ नमो भगवते मनुष्यमात्रभोगार्थभूम्यानीतेन्द्रवैभवाय नम: ।

924) ऊँ नमो भगवते यवनव्याप्तमथुरानिर्गमानन्दविग्रहाय नम: ।

925) ऊँ नमो भगवते मुचुकुन्दमहाबोधयवनप्राणदर्पघ्ने नम: ।

926) ऊँ नमो भगवते मुचुकुन्दस्तुताशेषगुणकर्ममहोदयाय नम: ।

927) ऊँ नमो भगवते फलप्रदानसन्तुष्टये नम: ।

928) ऊँ नमो भगवते जन्मान्तरितमोक्षदाय नम: ।

929) ऊँ नमो भगवते शिवब्राह्मणवाक्याप्तजयभीतिविभावनाय नम: ।

930) ऊँ नमो भगवते प्रवर्षणप्रार्थिताग्निदानपुण्यमहोत्सवाय नम: ।

931) ऊँ नमो भगवते रुक्मिणीरमणाय नम: ।

932) ऊँ नमो भगवते कामपित्रे नम: ।

933) ऊँ नमो भगवते प्रद्युम्नभावनाय नम: ।

934) ऊँ नमो भगवते स्यमन्तकमणिव्याजप्राप्तजाम्बवतीपतये नम: ।

935) ऊँ नमो भगवते सत्यभामाप्राणपतये नम: ।

936) ऊँ नमो भगवते कालिन्दीरतिवर्धनाय नम: ।

937) ऊँ नमो भगवते मित्रविन्दापतये नम: ।

938) ऊँ नमो भगवते सत्यापतये नम: ।

939) ऊँ नमो भगवते वृषनिषूदनाय नम: ।

940) ऊँ नमो भगवते भद्रावांछितभर्त्रे नम: ।

941) ऊँ नमो भगवते लक्ष्मणावरणक्षमाय नम: ।

942) ऊँ नमो भगवते इन्द्रादिप्रार्थितवधनरकासुरसूदनाय नम: ।

943) ऊँ नमो भगवते मुरारये नम: ।

944) ऊँ नमो भगवते पीठहन्त्रे नम: ।

945) ऊँ नमो भगवते ताम्रादिप्राणहारकाय नम: ।

946) ऊँ नमो भगवते षोडशस्त्रीसहस्त्रेशाय नम: ।

947) ऊँ नमो भगवते छत्रकुण्डलदानकृते नम: ।

948) ऊँ नमो भगवते पारिजातापहरणाय नम: ।

949) ऊँ नमो भगवते देवेन्द्रमदनाशकाय नम: ।

950) ऊँ नमो भगवते रुक्मिणीसमसर्वस्त्रीसाध्यभोगरतिप्रदाय नम: ।

951) ऊँ नमो भगवते रुक्मिणीपरिहासोक्तिवाक् तिरोधानकारकाय नम: ।  

952) ऊँ नमो भगवते पुत्रपौत्रमहाभाग्यगृहधर्मप्रदर्शकाय नम: ।

953) ऊँ नमो भगवते शम्बरान्तकसत्पुत्रविवाहहतरुक्मिकाय नम: ।

954) ऊँ नमो भगवते उषापहृतपौत्रश्रिये नम: ।

955) ऊँ नमो भगवते बाणबाहुनिवारकाय नम: ।

956) ऊँ नमो भगवते शीतज्वरभयव्याप्तज्वरसंस्तुतषड्गुणाय नम: ।

957) ऊँ नमो भगवते शंकरप्रतियोद्धे नम: ।

958) ऊँ नमो भगवते द्वन्द्वयुद्धविशारदाय नम: ।

959) ऊँ नमो भगवते नृगपापप्रभेत्रे नम: ।

960) ऊँ नमो भगवते ब्रह्मस्वगुणदोषदृशे नम: ।

961) ऊँ नमो भगवते विष्णुभक्तिविरोधैकब्रह्मस्वविनिवारकाय नम: ।

962) ऊँ नमो भगवते बलभद्राहितगुणाय नम: ।

963) ऊँ नमो भगवते गोकुलप्रीतिदायकाय नम: ।

964) ऊँ नमो भगवते गोपीस्नेहैकनिलयाय नम: ।

965) ऊँ नमो भगवते गोपीप्राणस्थितिप्रदाय नम: ।

966) ऊँ नमो भगवते वाक्यातिगामि यमुनाहलाकर्षणवैभवाय नम: ।

967) ऊँ नमो भगवते पौण्ड्रकत्याजितस्पर्धाय नम: ।

968) ऊँ नमो भगवते काशिराजविभेदनाय नम: ।

969) ऊँ नमो भगवते काशीनिदाहकरणाय नम: ।

970) ऊँ नमो भगवते शिवभस्मप्रदायकाय नम: ।

971) ऊँ नमो भगवते द्विविदप्राणघातिने नम: ।

972) ऊँ नमो भगवते कौरवाखर्वगर्वनुदे नम: ।

973) ऊँ नमो भगवते लांगुलाकृष्टनगरीसंविग्नाखिलनागराय नम: ।

974) ऊँ नमो भगवते प्रपन्नाभयदाय नम: ।

975) ऊँ नमो भगवते साम्बप्राप्तसन्मानभाजनाय नम: ।

976) ऊँ नमो भगवते नारदान्विष्टचरणाय नम: ।

977) ऊँ नमो भगवते भक्तविक्षेपनाशकाय नम: ।

978) ऊँ नमो भगवते सदाचारैकनिलयाय नम: ।

979) ऊँ नमो भगवते सुधर्माध्यासितासनाय नम: ।

980) ऊँ नमो भगवते जरासन्धावरुद्धेन विज्ञापितनिजक्लमाय नम: ।

981) ऊँ नमो भगवते मन्त्र्युद्धवादिवाक्योक्ता प्रकारैकपरायणाय नम: ।

982) ऊँ नमो भगवते राजसूयादिमखकृते नम: ।

983) ऊँ नमो भगवते सम्प्रार्थितसहायकृते नम: ।

984) ऊँ नमो भगवते इन्द्रप्रस्थप्रयाणार्थमहत्सम्भारसम्भृतये नम: ।

985) ऊँ नमो भगवते जरासन्धवधव्याजमोचिताशेषभूमिपाय नम: ।

986) ऊँ नमो भगवते सन्मार्गबोधकाय नम: ।

987) ऊँ नमो भगवते यज्ञक्षितिवारणतत्पराय नम: ।

988) ऊँ नमो भगवते शिशुपालहतिव्याजजयशापविमोचकाय नम: ।

989) ऊँ नमो भगवते दुर्योधनाभिमानाब्धिशोषबाणवृकोदराय नम: ।

990) ऊँ नमो भगवते महादेववरप्राप्तपुरशाल्वविनाशकाय नम: ।

991) ऊँ नमो भगवते दन्तवक्त्रवधव्याजविजयाघौघनाशकाय नम: ।

992) ऊँ नमो भगवते विदूरथप्राणहर्त्रे नम: ।

993) ऊँ नमो भगवते न्यस्तशस्त्रास्त्रविग्रहाय नम: ।

994) ऊँ नमो भगवते उपधर्मविलिप्तांगसूतघातिने नम: ।

995) ऊँ नमो भगवते वरप्रदाय नम: ।

996) ऊँ नमो भगवते बल्वलप्राणहरणपालितर्षिश्रुतिक्रियाय नम: ।

997) ऊँ नमो भगवते सर्वतीर्थाघनाशार्थतीर्थयात्राविशारदाय नम: ।

998) ऊँ नमो भगवते ज्ञानक्रियाविभेदेष्टफलसाधनतत्पराय नम: ।

999) ऊँ नमो भगवते सारथ्यादिक्रियाकर्त्रे नम: ।

1000) ऊँ नमो भगवते भक्तवश्यत्वबोधकाय नम: ।

1001) ऊँ नमो भगवते सुदामरंक भार्यार्थभूम्यानीतेन्द्रवैभवाय नम: ।

1002) ऊँ नमो भगवते रविग्रहनिमित्ताप्तकुरुक्षेत्रैकपावनाय नम: ।

1003) ऊँ नमो भगवते नृपगोपसमस्तस्त्रीपावनार्थाखिलक्रियाय नम: ।

1004) ऊँ नमो भगवते ऋषिमार्गप्रतिष्ठात्रे नम: ।

1005) ऊँ नमो भगवते वसुदेवमखप्रियाय नम: ।

1006) ऊँ नमो भगवते वसुदेवज्ञानदात्रे नम: ।

1007) ऊँ नमो भगवते देवकीपुत्रदायकाय नम: ।

1008) ऊँ नमो भगवते अर्जुनस्त्रीप्रदात्रे नम: ।

1009) ऊँ नमो भगवते बहुलाश्वस्वरूपदाय नम: ।

1010) ऊँ नमो भगवते श्रुतदेवेष्टदात्रे नम: ।

1011) ऊँ नमो भगवते सर्वश्रुतिनिरूपिताय नम: ।

1012) ऊँ नमो भगवते महादेवाद्यतिश्रेष्ठाय नम: ।

1013) ऊँ नमो भगवते भक्तिलक्षणनिर्णयाय नम: ।

1014) ऊँ नमो भगवते वृकग्रस्तशिवत्रात्रे नम: ।

1015) ऊँ नमो भगवते नानावाक्यविशारदाय नम: ।

1016) ऊँ नमो भगवते नरगर्वविनाशार्थहृतब्राह्मणबालकाय नम: ।

1017) ऊँ नमो भगवते लोकालोकपरस्थानस्थितबालकदायकाय नम: ।

1018) ऊँ नमो भगवते द्वारकास्थमहाभोगनानास्त्रीरतिवर्धनाय नम: ।

1019) ऊँ नमो भगवते मनस्तिरोधनकृतव्यग्रस्त्रीचित्तभाविताय नम: ।

1020) ऊँ नमो भगवते मुक्तिलीलाविहरणाय नम: ।

1021) ऊँ नमो भगवते मौसलव्याजसंहृतये नम: ।

1022) ऊँ नमो भगवते श्रीभागवतधर्मादिबोधकाय नम: ।

1023) ऊँ नमो भगवते भक्तिनीतिकृते नम: ।

1024) ऊँ नमो भगवते उद्धवज्ञानदात्रे नम: ।

1025) ऊँ नमो भगवते पंचविंशतिधागुरवे नम: ।

1026) ऊँ नमो भगवते आचारमुक्तिभक्त्यादिवक्त्रे नम: ।

1027) ऊँ नमो भगवते शब्दोद्भवस्थितये नम: ।

1028) ऊँ नमो भगवते हंसाय नम: ।

1029) ऊँ नमो भगवते धर्मप्रवक्त्रे नम: ।

1030) ऊँ नमो भगवते सनकाद्युपदेशकृते नम: ।

1031) ऊँ नमो भगवते भक्तिसाधनवक्त्रे नम: ।

1032) ऊँ नमो भगवते योगसिद्धिप्रदायकाय नम: ।

1033) ऊँ नमो भगवते नानाविभूतिवक्त्रे नम: ।

1034) ऊँ नमो भगवते शुद्धधर्मावबोधकाय नम: ।

1035) ऊँ नमो भगवते मार्गत्रयविभेदात्मने नम: ।

1036) ऊँ नमो भगवते नानाशंकानिवारकाय नम: ।

1037) ऊँ नमो भगवते भिक्षुगीताप्रवक्त्रे नम: ।

1038) ऊँ नमो भगवते शुद्धसांख्यप्रवर्तकाय नम: ।

1039) ऊँ नमो भगवते मनोगुणविशेषात्मने नम: ।

1040) ऊँ नमो भगवते ज्ञापकोक्तपुरूरवसे नम: ।

1041) ऊँ नमो भगवते पूजाविधिप्रवक्त्रे नम: ।

1042) ऊँ नमो भगवते सर्वसिद्धान्तबोधकाय नम: ।

1043) ऊँ नमो भगवते लघुस्वमार्गवक्त्रे नम: ।

1044) ऊँ नमो भगवते स्वस्थानगतिबोधकाय नम: ।

1045) ऊँ नमो भगवते यादवांगोपसंहर्त्रे नम: ।

1046) ऊँ नमो भगवते सर्वाश्चर्यगतिक्रियाय नम: ।

1047) ऊँ नमो भगवते कालधर्मविभेदार्थवर्णनाशनतत्पराय नम: ।

1048) ऊँ नमो भगवते बुद्धाय नम: ।

1049) ऊँ नमो भगवते गुप्तार्थवक्त्रे नम: ।

1050) ऊँ नमो भगवते नानाशास्त्रविधायकाय नम: ।

1051) ऊँ नमो भगवते नष्टधर्ममनुष्यादिलक्षणज्ञापनोत्सुकाय नम: ।

1052) ऊँ नमो भगवते आश्रयैकगतिज्ञात्रे नम: ।

1053) ऊँ नमो भगवते कल्कये नम: ।

1054) ऊँ नमो भगवते कलिमलापहाय नम: ।

1055) ऊँ नमो भगवते शास्त्रवैराग्यसम्बोधाय नम: ।

1056) ऊँ नमो भगवते नानाप्रलयबोधकाय नम: ।

1057) ऊँ नमो भगवते विशेषत:शुकव्याजपरीक्षिज्ज्ञानबोधकाय नम: ।

1058) ऊँ नमो भगवते शुकेष्टगतिरूपात्मने नम: ।

1059) ऊँ नमो भगवते परीक्षिद्देहमोक्षदाय नम: ।

1060) ऊँ नमो भगवते शब्दरूपाय नम: ।

1061) ऊँ नमो भगवते नादरूपाय नम: ।

1062) ऊँ नमो भगवते वेदरूपाय नम: ।

1063) ऊँ नमो भगवते विभेदनाय नम: ।

1064) ऊँ नमो भगवते व्यासाय नम: ।

1065) ऊँ नमो भगवते शाखाप्रवक्त्रे नम: ।

1066) ऊँ नमो भगवते पुराणार्थप्रवर्तकाय नम: ।

1067) ऊँ नमो भगवते मार्कण्डेयप्रसन्नात्मने नम: ।

1068) ऊँ नमो भगवते वटपत्रपुटेशयाय नम: ।

1069) ऊँ नमो भगवते मायाव्याप्तमहामोहदु:खशान्तिप्रवर्तकाय नम: ।

1070) ऊँ नमो भगवते महादेवस्वरूपाय नम: ।

1071) ऊँ नमो भगवते भक्तिदात्रे नम: ।

1072) ऊँ नमो भगवते कृपानिधये नम: ।

1073) ऊँ नमो भगवते आदित्यान्तर्गताय नम: ।

1074) ऊँ नमो भगवते कालाय नम: ।

1075) ऊँ नमो भगवते द्वादशात्मने नम: ।

1076) ऊँ नमो भगवते सुपूजिताय नम: ।

1077) ऊँ नमो भगवते श्रीभागवतरूपाय नम: ।

1078) ऊँ नमो भगवते सर्वार्थफलदायकाय नम: ।

 

।।इति श्रीभागवतसारसमुच्चये वैश्वानरोक्त पुरुषोत्तमसहस्त्रनामावलि: सम्पूर्णा।।