श्रीनारायणाष्टकम्

वात्सल्यादभयप्रदानसमयादार्तार्तिनिर्वापणा – दौदार्यादघशोषणादगणितश्रेय:पदप्रापणात्                । सेव्य:  श्रीपतिरेक  एव  जगतामेतेSभवन्साक्षिण: प्रह्लादश्च  विभीषण्श्च  करिराट् पांचाल्यहल्या ध्रुव: ।।1।।   प्रह्लादस्ति  यदीश्वरो  वद  हरि:  सर्वत्र

Continue reading

error: Content is protected !!