मंगल स्तोत्र

रक्ताम्बरो रक्तवपु: किरीटी, चतुर्मुखो मेघगदो गदाधृक । धरासुत: शक्तिधरश्च शूली, सदा मम स्याद वरद: प्रशान्त: ।।1।। धरणीगर्भसंभूतं विद्युतेजसमप्रभम । कुमारं

पढ़ना जारी रखें