श्रीविश्वनाथाष्टकम्

गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम्। नारायणप्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्।।1।।   वाचामगोचरमनेकगुणस्वरूपं वागीशविष्णुसुरसेवितपादपीठम्। वामेन विग्रहवरेण कलत्रवन्तं । वाराणसी0 ।।2।।   भूताधिपं              भुजगभूषणभूषितांग व्याघ्राजिनाम्बरधरं जटिलं

Continue reading

error: Content is protected !!