श्रीललितात्रिशतीस्तोत्ररत्नप्रारम्भ:

Posted by

सकुंकुमविलेपनामलिकचुम्बिकस्तूरिकां 

समन्दहसितेक्षणां सशरचापपाशांकुशाम् ।

अशेषजनमोहिनीमरुणमाल्यभूषाम्बरां 

जपाकुसुमभासुरां जपविधौ स्मरेदम्बिकाम् ।।

 

अगस्त्य उवाच 

हयग्रीव दयासिन्धो भगवन् भक्तवत्सल ।

त्वत्त: श्रुतमशेषेण श्रोतव्यं यद्यदस्ति तत् ।।1।।

 

रहस्यनामसाहस्त्रमपि तत्संश्रुतं मया ।

इत: परं च मे नास्ति श्रोतव्यमिति निश्चय: ।।2।।

 

तथापि मम चित्तस्य पर्याप्तिर्नैव जायते ।

कार्तार्त्यमप्राप्त इव शोचत्यात्मापि मे प्रभो ।।3।।

 

किमिदं कारणं ब्रूहि ज्ञातव्यांशोsपि वा पुन: ।

अस्ति चेन्मामनुब्रूहि ब्रूहीत्युक्त्वा प्रणम्य तम् ।।4।।

 

सूत उवाच 

समाललम्बे तत्पादयुगलं कलशोद्भव: ।

हयाननो भीतभीत: किमिदं किमिदं त्विति ।।5।।

 

मुंच मुंचेति तं चोक्त्वा चिन्ताक्रान्तो बभूव स: ।

चिरं विचार्य निश्चिन्वन् वक्तव्यं न मयेत्यसौ ।।6।।

 

तूष्णीं स्थित: स्मरन्नाज्ञां ललिताम्बाकृतां पुरा ।

तं प्रणम्यैव स मुनिस्तत्पादावत्यजन् स्थित: ।।7।।

 

वर्षत्रयावधि तथा गुरुशिष्यौ तथा स्थितौ ।

तच्छृण्वन्तश्च पश्यन्त: सर्वलोकास्सुविस्मिता: ।।8।।

 

तत्र श्रीललितादेवी कामेश्वरसमन्विता ।

प्रादुर्भूता रहस्येवं हयग्रीवमवोचत ।।9।।

 

श्रीदेव्युवाच 

अश्वाननावयो: प्रीतिश्शास्त्रविश्वासिने त्वयि ।

राज्यं देयं शिरो देयं न देया षोडशाक्षरी ।।10।।

 

स्वमातृयोनिवद्गोप्या विद्यैषेत्यागमा जगु: ।

ततोsतिगोपनीया मे सर्वपूर्तिकरी स्तुति: ।।11।।

 

मया कामेश्वरेणापि कृत्वा सा गोपिता भृशम् ।

मदाज्ञया वचो देव्यश्चक्रुर्नामसहस्त्रकम् ।।12।।

 

आवाभ्यां कथितो मुख्य: सर्वपूर्तिकर: स्तव: ।

सर्वक्रियाणां वैकल्यपूर्तिर्यज्जपतो भवेत् ।।13।।

 

सर्वपूर्तिकरं तस्मादिदं नाम कृतं मया ।

तद्ब्रूहि त्वमगस्त्याय पात्रभूतो न संशय: ।।14।।

 

पत्न्यस्य लोपामुद्राख्या मामुपास्तेsतिभक्तित: ।

अयं च नितरां भक्तस्तस्मादस्य वदस्व तत् ।।15।।

 

अमुंचमानस्त्वत्पादौ वर्षत्रयमसौ स्थित: ।

एतज्ज्ञातुमतो भक्त्या हीदमेव निदर्शनम् ।।16।।

 

चित्तपर्याप्तिरेतस्य नान्यथा सम्भविष्यति ।

सर्वपूर्तिकरं तस्मादनुज्ञातो मया वद ।।17।।

 

सूत उवाच 

इत्युक्त्वान्तर्दधावम्बा कामेश्वरसमन्विता ।

अथोत्थाप्य हयग्रीव: पाणिभ्यां कुम्भसम्भवम् ।।18।।

संस्थाप्य निकटे वाचमुवाच भृशविस्मित: ।

 

श्रीहयग्रीव उवाच 

कृतार्थोsसि कृतार्थोsसि कृतार्थोsसि घटोद्भव ।।19।।

 

त्वत्समो ललिताभक्तो नास्ति जगत्त्रये ।

येनागत्य स्वयं देवी तव वक्तव्यमन्वशात् ।।20।।

 

सच्छिष्येण त्वयाहं च दृष्टवानस्मि तां शिवाम् ।

यतन्ते यद्दर्शनाय ब्रह्मविष्ण्वीशपूर्वका: ।।21।।

 

अत: परं ते वक्ष्यामि सर्वपूर्तिकरं स्तवम् ।

यस्य स्मरणमात्रेण पर्याप्तिस्ते भवेद् हृदि ।।22।।

 

रहस्यनामसाहस्त्रादतिगुह्यतमं मुने ।

आवश्यकं ततो ह्येतल्ललितां समुपासितुम् ।।23।।

 

तदहं ते प्रवक्ष्यामि ललिताम्बानुशासनात् ।

श्रीमत्पंचदशाक्षर्या: कादिवर्णक्रमान्मुने ।।24।।

 

पृथग्विंशतिनामानि कथितानि घटोद्भव ।

आहत्य नाम्नां त्रिशती सर्वसम्पूर्तिकारिणी ।।25।।

 

रहस्यातिरहस्यैषा गोपनीया प्रयत्नत: ।

तां श्रृणुष्व महाभाग सावधानेन चेतसा ।।26।।

 

केवलं नामबुद्धिस्ते न कार्या तेषु कुम्भज ।

मन्त्रात्मकत्वमेतेषां नाम्नां नामात्मतापि च ।।27।।

 

तस्मादेकाग्रमनसा श्रोतव्यं भवता मुने ।

 

सूत उवाच 

इत्युक्त्वा तु हयग्रीव: प्रोचे नामशतत्रयम् ।।28।।

 

इति पूर्वपीठिका 

अस्य श्री श्रीललितात्रिशतीस्तोत्रमालमन्त्रस्य भगवान् हयग्रीवऋषि: अनुष्टुप् छन्द: 

श्रीललितामहेश्वरी देवता ऎं 5 बीजं, सौ: 4 शक्ति:, क्लीं 6 कीलकं, मम

चतुर्विधफलपुरुषार्थसिद्धयर्थे जपे विनियोग: ।।

(ऎमित्यादिभिरंगन्यासकरन्यासा: कार्या:)

 

ध्यानम्तिमधुरचापहस्तामपरिमितामोदबाणसौभाग्यम् ।

अरुणामतिशयकरुणामभिनवकुलसुन्दरीं          वन्दे ।।

 

(लमित्यादिपंचपूजां कुर्यात्)

ककाररूपा कल्याणी कल्याणगुणशालिनी ।

कल्याणशैलनिलया कमनीया कलावती ।।1।।

 

कमलाक्षी कल्मषघ्नी करुणामृतसागरा ।

कदम्बकाननावासा कदम्बकुसुमप्रिया ।।2।।

 

कन्दर्पविद्या कन्दर्पजनकापांगवीक्षणा ।

कर्पूरवीटीसौरभ्यकल्लोलितककुप्तटा ।।3।।

 

कलिदोषहरा कंजलोचना कम्रविग्रहा ।

कर्मादिसाक्षिणी कारयित्री कर्मफलप्रदा ।।4।।

 

एकाररूपा चैकाक्षर्येकानेकाक्षराकृति: ।

एतत्तदित्यनिर्देश्या चैकानन्दचिदाकृति: ।।5।।

 

एवमित्यागमाबोध्या चैकभक्तिमदर्चिता ।

एकाग्रचित्तनिर्ध्याता चैषणारहितादृता ।।6।।

 

एलासुगन्धिचिकुरा चैन:कूटविनाशिनी ।

एकभोगा चैकरसा चैकैश्वर्यप्रदायिनी ।।7।।

 

एकातपत्रसाम्राज्यप्रदा चैकान्तपूजिता ।

एधमानप्रभा चैजदनेजज्जगदीश्वरी ।।8।।

 

एकवीरादिसंसेव्या चैकप्राभवशालिनी ।

ईकाररूपा चेशित्री चेप्सितार्थप्रदायिनी ।।9।।

 

ईदृगित्यविनिर्देश्या चेश्वरत्वविधायिनी ।

ईशानादिब्रह्ममयी चेशित्वाद्यष्टसिद्धिदा ।।10।।

 

ईक्षित्री क्षणसृष्टाण्डकोटिरीश्वरवल्लभा ।

ईडिता चेश्वरार्धांगशरीरेशाधिदेवता ।।11।।

 

ईश्वरप्रेरणकरी चेशताण्डवसाक्षिणी ।

ईश्वरोत्संगनिलया चेतिबाधाविनाशिनी ।।12।।

 

ईहाविरहिता चेशशक्तिरीषत्स्मितानना ।

लकाररूपा ललिता लक्ष्मीवाणीनिशेविता ।।13।।

 

लाकिनी ललनारूपा लसद्दाडिमपाटला ।

ललन्तिका लसत्फाला ललाटनयनार्चिता ।।14।।

 

लक्षणोज्ज्वलदिव्यांगी लक्षकोट्यण्डनायिका ।

लक्ष्यार्था लक्षणागम्या लब्धकामा लतातनु: ।।15।।

 

ललामराजदलिकालम्बिमुक्तालतांचिता ।

लम्बोदरप्रसूर्लभ्या लज्जाढ्या लयवर्जिता ।।16।।

 

ह्रींकाररूपा ह्रींकारनिलया ह्रींपदप्रिया ।

ह्रींकारबीजा ह्रींकारमन्त्रा ह्रींकारलक्षणा ।।17।।

 

ह्रींकारजपसुप्रीता ह्रींमति ह्रींविभूषणा ।

ह्रींशीला ह्रींपदाराध्या ह्रींगर्भा ह्रींपदाभिधा ।।18।।

 

ह्रींकारवाच्या ह्रींकारपूज्या ह्रींकारपीठिका ।

ह्रींकारवेद्या ह्रींकारचिन्त्या ह्रीं ह्रींशरीरिणी ।।19।।

 

हकाररूपा हलधृत्पूजिता हरिणेक्षणा ।

हरप्रिया हराराध्या हरिब्रह्मेन्द्रबन्दिता ।।20।।

 

हयारुढासेवितांघ्रिर्हयमेधसमर्चिता ।

हर्यक्षवाहना हंसवाहना हतदानवा ।।21।।

 

हत्यादिपापशमनी हरिदश्वादिसेविता ।

हस्तिकुम्भोत्तुंगकुचा हस्तिकृत्तिप्रियांगना ।।22।।

 

हरिद्राकुंकुमादिग्धा हर्यश्वाद्यमरार्चिता ।

हरिकेशसखी हादिविद्या हालामदालसा ।।23।।

 

सकाररूपा सर्वज्ञा सर्वेशी सर्वमंगला ।

सर्वकर्त्री सर्वभर्त्री सर्वहन्त्री सनातनी ।।24।।

 

सर्वानवद्या सर्वांगसुन्दरी सर्वसाक्षिणी ।

सर्वात्मिका सर्वसौख्यदात्री सर्वविमोहिनी ।।25।।

 

सर्वाधारा सर्वगता सर्वावगुणवर्जिता ।

सर्वारुणा सर्वमाता सर्वाभरणभूषिता ।।26।।

 

ककारार्था कालहन्त्री कामेशी कामितार्थदा ।

कामसंजीवनी कल्या कठिनस्तनमण्डला ।।27।।

 

करभोरू: कलानाथमुखी कचजिताम्बुदा ।

कटाक्षस्यन्दिकरुणा कपालिप्राणनायिका ।।28।।

 

कारुण्यविग्रहा कान्ता कान्तिधूतजपावलि: ।

कलालापा कम्बुकण्ठी करनिर्जितपल्लवा ।।29।।

 

कल्पवल्लीसमभुजा कस्तूरीतिलकांचिता ।

हकारार्था हंसगतिर्हाटकाभरणोज्ज्वला ।।30।।

 

हारहारिकुचाभोगा हाकिनी हल्यवर्जिता ।

हरित्पतिसमाराध्या हठात्कारहतासुरा ।।31।।

 

हर्षप्रदा हविर्भोक्त्री हार्दसन्तमसापहा ।

हल्लीशलास्यसन्तुष्टा हंसमन्त्रार्थरूपिणी ।।32।।

 

हानोपादाननिर्मुक्ता हर्षिणी हरिसोदरी ।

हाहाहूहूमुखस्तुत्या हानिवृद्धिविवर्जिता ।।33।।

 

हैयंगवीनहृदया हरिगोपारुणांशुका ।

लकाराख्या लतापूज्या लयस्थित्युद्भवेश्वरी ।।34।।

 

लास्यदर्शनसन्तुष्टा लाभालाभविवर्जिता ।

लंघ्येतराज्ञा लावण्यशालिनी लघुसिद्धिदा ।।35।।

 

लाक्षारससवर्णाभा लक्ष्मणाग्रजपूजिता ।

लभ्येतरा लब्धभक्तिसुलभा लांगलायुधा ।।36।।

 

लग्नचामरहस्तश्रीशारदापरिवीजिता ।

लज्जापदसमाराध्या लम्पटा लकुलेश्वरी ।।37।।

 

लब्धमाना लब्धरसा लब्धसम्पत्समुन्नति: ।
ह्रीँकारिणी च ह्रींकारी ह्रींमध्या ह्रींशिखामणि: ।।38।।

 

ह्रींकारकुण्डाग्निशिखा ह्रींकारशशिचन्द्रिका ।

ह्रींकारभास्कररुचि: ह्रींकाराम्भोदचंचला ।।39।।

 

ह्रींकारकन्दांकुरिका ह्रींकारैकपरायणा ।

ह्रींकारदीर्घिका हंसी ह्रींकारोद्यानकेकिनी ।।40।।

 

ह्रींकारारण्यहरिणी ह्रींकारावालवल्लरी ।

ह्रींकारपंजरशुकी ह्रींकारांगणदीपिका ।।41।।

 

ह्रींकारकन्दरासिंही ह्रींकाराम्भोजभृंगिका ।

ह्रींकारसुमनोमाध्वी ह्रींकारतरुमंजरी ।।42।।

 

सकाराख्या समरसा सकलागमसंस्तुता ।

सर्ववेदांततात्पर्यभूमिस्सदसदाश्रया ।।43।।

 

सकला सच्चिदानन्दा साध्वी सद्गतिदायिनी ।

सनकादिमुनिध्येया सदाशिवकुटुम्बिनी।।44।। 

 

सकलाधिष्ठानरूपा सत्त्वरूपा समाकृति: ।

सर्वप्रपंचनिर्मात्री समानाधिकवर्जिता ।।45।।

 

सर्वोत्तुंगा संगहीना सगुणा सकलेष्टदा ।

ककारिणी काव्यलोला कामेश्वरमनोहरा ।।46।।

 

कामेश्वरप्राणनाडी कामेशोत्संगवासिनी ।
कामेश्वरालिंगितांगी कामेश्वरसुखप्रदा ।।47।।

 

कामेश्वरप्रणयिनी कामेश्वरविलासिनी ।

कामेश्वरतपस्सिद्धि: कामेश्वरमन:प्रिया ।।48।।

 

कामेश्वरप्राणनाथा कामेश्वरविमोहिनी ।

कामेश्वरब्राह्मविद्या कामेश्वरगृहेश्वरी ।।49।।

 

कामेश्वराह्लादकरी कामेश्वरमहेश्वरी ।

कामेश्वरी कामकोटिनिलया कांक्षितार्थदा ।।50।।

 

लकारिणी लब्धरूपा लब्धधीर्लब्धवांछिता ।

लब्धपापमनोदूरा लब्धाहंकारदुर्गमा ।।51।।

 

लब्धशक्तिर्लब्धदेहा लब्धैश्वर्यसमुन्नति: ।

लब्धवृद्धिर्लब्धलीला लब्धयौवनशालिनी ।।52।।

 

लब्धातिशयसर्वांगसौन्दर्या लब्धविभ्रमा ।

लब्धरागा लब्धपतिर्लब्धनानागमस्थिति: ।।53।।

 

लब्धभोगा लब्धसुखा लब्धहर्षाभिपूरिता ।

ह्रींकारमूतिर्ह्रींकारसौधश्रृंगकपोतिका ।।54।।

 

ह्रींकारदुग्धाब्धिसुधा ह्रींकारकमलेन्दिरा ।

ह्रींकारमणिदीपार्चिर्ह्रींकारतरुशारिका ।।55।।

 

ह्रींकारपेटकमणिर्ह्रींकारादर्शबिम्बिता ।

ह्रींकारकोशासिलता ह्रींकारास्थाननर्तकी ।।56।।

 

ह्रींकारशुक्तिकामुक्तामणिर्ह्रींकारबोधिता ।

ह्रींकारमयसौवर्णस्तम्भविद्रुमपुत्रिका ।।57।।

 

ह्रींकारवेदोपनिषदह्रींकाराध्वरदक्षिणा ।

ह्रींकारनन्दनारामनवकल्पकवल्लरी ।।58।।

 

ह्रींकारहिमवद्गंगा ह्रींकारार्णवकौस्तुभा ।

ह्रींकारमन्त्रसर्वस्वा ह्रींकारपरसौख्यदा ।।59।।

 

श्रीहयग्रीव उवाच 

इत्येवं ते मयाssख्यातं देव्या नाम शतत्रयम् ।

रहस्यातिरहस्यत्वाद् गोपनीयं महामुने ।।60।।

 

शिववर्णानि नामानि श्रीदेवीकथितानि हि ।

शक्त्यक्षराणि नामानि कामेशकथितानि च ।।61।।

 

उभयाक्षरनामानि ह्युभाभ्यां कथितानि वै ।

तदन्यैर्ग्रथितं स्तोत्रमेतस्य सदृशं किमु ।।62।।

 

नानेन सदृशं स्तोत्रं श्रीदेवीप्रीतिदायकम् ।

लोकत्रयेsपि कल्याणं सम्भवेन्नात्र संशय: ।।63।।

 

सूत उवाच 

इति हयमुखगीतं स्तोत्रराजं निशम्य 

प्रगलितकलुषोsभूच्चित्तपर्याप्तिमेत्य ।

निजगुरुमथ नत्वा कुम्भजन्मा तदुक्तं 

पुनरधिकरहस्यं ज्ञातुमेवं जगाद ।।64।।

 

अगस्त्य उवाच 

अश्वानन महाभाग रहस्यमपि मे वद ।

शिववर्णानि कान्यत्र शक्तिवर्णानि कानि हि ।

उभयोरपि वर्णानि कानि मे वद देशिक ।।65।।

 

सूत उवाच 

इति पृष्ट: कुम्भजेन हयग्रीवोsवदत्पुन: ।

तव गोप्यं किमस्तीह साक्षादम्बाकटाक्षत: ।।66।।

 

इदं त्वतिरहस्यं ते वक्ष्यामि श्रृणु कुम्भज ।

एतद्विज्ञानमात्रेण श्रीविद्या सिद्धिदा भवेत् ।।67।।

 

कत्रयं हद्वयं चैव शैवो भाग: प्रकीर्तित: ।

शक्त्यक्षराणि शेषाणि ह्रींकार उभयात्मक: ।।68।।

 

एवं विभागमज्ञात्वा श्रीविद्याजपशालिन: ।

न तेषां सिद्धिदा विद्या कल्पकोटिशतैरपि ।।69।।

 

चतुर्भिश्शिवचक्रैश्च शतिचक्रैश्च पंचभि: ।

नवचक्रैस्तु संसिद्धं श्रीचक्रं शिवयोर्वपु: ।।70।।

 

त्रिकोणमष्टकोणं च दशकोणद्वयं तथा ।

चतुर्दशारं चैतानि शक्तिचक्राणि पंच वै ।।71।।

 

बिन्दुश्चाष्टदलं पद्मं पद्मं षोडशपत्रकम् ।

चतुरश्रं च चत्वारि शिवचक्राण्यनुक्रमात् ।।72।।

 

त्रिकोणे बैन्दवं शिलष्टमष्टारेsष्टदलाम्बुजम् ।

दशारयोष्षोडशारं भूपुरं भुवनाश्रके ।

शैवानामपि शाक्तानां चक्राणां च परस्परम ।।73।।

 

अविनाभावसम्बन्धं यो जानाति स चक्रवित् ।

त्रिकोणरूपिणी शक्तिर्बिन्दुरूपश्शिवस्स्मृत: ।।74।।

 

अविनाभावसम्बन्धस्तस्माद्विन्दुत्रिकोणयो: ।

एवं विभागमज्ञात्वा श्रीचक्रं यस्समर्चयेत् ।।75।।

 

न तत्फलमवाप्नोति ललिताम्बा न तुष्यति ।

ये च जानन्ति लोकेsस्मिन् श्रीविद्याचक्रवेदिन: ।।76।।

 

सामान्यवेदिनस्ते वै विशेषज्ञोsतिदुर्लभ: ।

स्वयं विद्याविशेषज्ञो विशेषज्ञं समर्चयेत् ।।77।।

 

तस्मै देयं ततो ग्राह्यं श्रीविद्याचक्रवेदिना ।

अन्धं तम: प्रविशन्ति ये ह्यविद्यामुपासते ।।78।।

 

इति श्रुतिरपाहैतानविद्योपासकान् पुन: ।

विद्यानुपासकानेव निन्दत्यारुणिकी श्रुति: ।।79।।

 

अश्रृता सश्रृतासश्च यज्वानो येsप्ययज्वन: ।

स्वर्यन्तो नानपेक्षन्त इन्द्रमग्निं च ये विदु: ।।80।।

 

सिकता इव संयान्ति रश्मिभिस्समुदीरिता: ।

अस्माल्लोकादमुष्माच्चेत्याह चारण्यकी श्रुति: ।।81।।

 

यस्य नो पश्चिमं जन्म यदि वा शंकरस्स्वयम् ।

तेनैव लभ्यते विद्या श्रीमत्पंचदशाक्षरी ।।82।।

 

इति तन्त्रेषु बहुधा विद्याया महिमोच्यते ।

मोक्षैकहेतुविद्या तु श्रीविद्यैव न संशय: ।।83।।

 

न शिल्पादिज्ञानयुक्ते विद्वच्छब्द: प्रयुज्यते ।

मोक्षैकहेतुविद्या सा श्रीविद्यैव न संशय: ।।84।।

 

तस्माद् विद्याविदेवात्र विद्वान् विद्वानितीर्यते ।

स्वयं विद्याविशेषज्ञो विद्यामाहात्म्यवेद्यपि ।।85।।

 

विद्याविदं नार्चयेच्चेत् को वा तं पूजयेज्जन: ।

प्रसंगादेतदुक्तं ते प्रकृत श्रृणु कुम्भज ।।86।।

 

य: कीर्तयेत्सकृद्भक्त्या दिव्यं नाम्नां शतत्रयम् ।

तस्य पुण्यफलं वक्ष्ये विस्तरेण घटोद्भव ।।87।।

 

रहस्यनामसाहस्त्रपाठे यत्फलमीरितम् ।

तत्कोटिकोटिगुणितमेकनामजपाद् भवेत् ।।88।।

 

कामेश्वराभ्यां तदिदं कृतं नामशतत्रयम् ।

नान्येन तुलयेदेत्स्तोत्रेणान्यकृतेन तु ।।89।।

 

श्रिय: परंपरा यस्य भाविनी तूत्तरोत्तरम् ।

तेनैव लभ्यते नाम्नां त्रिशती सर्वकामदा ।।90।।

 

अस्या नाम्नां त्रिशत्यास्तु महिमा केन वर्ण्यते ।

या स्वयं शिवयोर्वक्त्रपद्माभ्यां परिनिस्सृता ।।91।।

 

नित्या षोडशिकारूपापान्विप्रानादौ तु भोजयेत् ।

अभ्यक्तान् गन्धतैलेन स्नातानुष्णेन वारिणा ।।92।।

 

अभ्यर्च्य वस्त्रगन्धाद्यै: कामेश्वर्यादिनामभि: ।

सूपापूपै: शर्कराद्यै: पायसै: फलसंयुतै: ।।93।।

 

विद्याविदो विशेषेण भोजयेत्षोडश द्विजान् ।

एवं नित्यबलिं कुर्यादादौ ब्राह्मणभोजने ।।94।।

 

पश्चात्रिशत्या नाम्नां तु ब्राह्मणान् क्रमशोsर्चयेत् ।

तैलाभ्यंगादिकं दद्याद्विभवे सति भक्तित: ।।95।।

शुक्लप्रतिपदारभ्य पौर्णमास्यवधि: क्रमात् ।

दिवसे दिवसे विप्रा भोज्या विंशतिसंख्यया ।।96।।

 

दशभि: पंचभिर्वापि त्रिभिरेकेन वा दिनै: ।

त्रिंशत्षष्टिं शतं विप्रान् भोजयेत् त्रिशतं क्रमात् ।।97।।

 

एवं य: कुरुते भक्त्या जन्ममध्ये सकृन्नर: ।

तस्यैवं सफलं जन्म मुक्तिस्तस्य करे स्थिता ।।98।।

 

रहस्यनामसाह्स्त्रैरर्चनेप्येवमेव हि ।

आदौ नित्यबलिं कुर्यात् पश्चाद् ब्राह्मणभोजनम् ।।99।।

 

रहस्यनामसाहस्त्रमहिमा यो मयोदित: ।
स शीकराणुरत्रैकनाम्नो महिमवारिधे: ।।100।।

 

वाग्देवीरचिते नामसाहस्त्रे यद्यदीरितम् ।

तत्तत्फलमवाप्नोति नाम्नोsप्येकस्य कीर्तनात् ।।101।।

 

एतदन्यैर्जपैस्स्तोत्रैरर्चनैर्यत्फलं भवेत् ।
तत्फलं कोटिगुणितं भवेन्नामशतत्रयात् ।।102।।

 

रहस्यनामसाहस्त्रकोट्यावृत्यास्तु यत्फलम् ।

तद्भवेत्कोटिगुणितं नामत्रिशतकीर्तनात् ।।103।।

 

वाग्देवीरचिते स्तोत्रे तादृशो महिमा यदि ।

साक्षात्कामेशकामेशीकृतेेsस्मिन् गृह्यतामिति ।।104।।

 

सकृत्संकीर्तनादेव नाम्नामस्मिन् शतत्रये ।

भवेच्चित्तस्य पर्याप्तिर्नूनमन्यानपेक्षिणी ।।105।।

 

न ज्ञातव्यमितोप्यन्यन् न जप्तव्यं च कुम्भज ।

यदसाध्यतमं कार्यं तत्तदर्थमिदं जपेद् ।।106।।

 

तत्तत्सिद्धिमवाप्नोति पश्चात्कार्यं परीक्षयेत् ।

ये ये प्रयोगास्तन्त्रेषु तैस्तैर्यत्साध्यते ध्रुवम् ।।107।।

 

तत्सर्वं सिद्धयति क्षिप्रं नामत्रिशतकीर्तनात् ।

आयुष्करं पुष्टिकरं पुत्रदं वश्यकारकम् ।।108।।

 

विद्याप्रदं कीर्तिकरं सुकवित्वप्रदायकम् ।

सर्वसम्पत्प्रदं सर्वभोगदं सर्वसौख्यदम्  ।।109।।

 

सर्वाभीष्टप्रदं चैव देवीनामशतत्रयम् ।

एतज्जपपरो भूयान्नान्यदिच्छेत्कदाचन ।।110।।

 

एतत्कीर्तनसन्तुष्टा श्रीदेवी ललिताम्बिका ।

भक्तस्य यद्यदिष्टं स्यात्तत्तत्पूरयते ध्रुवम् ।।111।।

 

तस्मात्कुम्भोद्भवमुने ! कीर्तय त्वमिदं सदा ।

अपरं किंचिदपि ते बोद्धव्यं नावशिष्यते ।।112।।

 

इति ते कथितं स्तोत्रं ललिताप्रीतिदायकम् ।

नाविद्यावेदिने ब्रूयान्नाभक्ताय कदाचन ।।113।।

 

न शठाय न दुष्टाय नाविश्वासाय कर्हिचित् ।

यो ब्रूयात् त्रिशतीं नाम्नां तस्यानर्थो महान् भवेत् ।।114।।

 

इत्याज्ञा शांकरी प्रोक्ता तस्माद् गोप्यमिदं त्वया ।

ललिताप्रेरितेनैव मयोक्तं स्तोत्रमुत्तमम् ।।115।।

 

रहस्यनामसाहस्त्रादतिगोप्यमिदं मुने ।

एवमुक्त्वा हयग्रीव: कुम्भजं तापसोत्तमम् ।।116।।

 

स्तोत्रेणानेन ललितां स्तुत्वा त्रिपुरसुन्दरीम् ।

आनन्दलहरीमग्नमानसस्समवर्तत ।।117।।

 

इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे श्रीहयग्रीवागस्त्यसंवादे श्रीललितोपाख्याने स्तोत्रखण्डे 

श्रीललिताम्बात्रिशतीस्तोत्ररत्नं सर्वसम्पूर्तिकरं समाप्तम् ।।