श्रीललिताष्टोत्तरशतनामावलि:

श्री बालात्रिपुरसुन्दर्यै नम: श्रीललिताष्टोत्तरशतनामावलि: ऊँ ऎं हृीं श्रीं   1) ऊँ ऎं हृीं श्रीं रजताचलश्रृड्गाग्रमध्यस्थायै नमो नम: । 2) ऊँ

Continue reading

error: Content is protected !!