श्री सूर्यमण्डलात्मकं स्तोत्रं

नम: सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूतिस्थितिनाशहेतवे । त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरंचिनारायणशंकरात्मने ।।1।। यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरुपम । दारिद्रयदु:खक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम

Continue reading

error: Content is protected !!