राधाषोडशनामस्तोत्रम्

श्रीनारायण उवाच राधा    रासेश्वरी    रासवासिनी    रसिकेश्वरी। कृष्णप्राणाधिका  कृष्णप्रिया  कृष्णस्वरूपिणी।।1।।   कृष्णवामांगसम्भूता परमानन्दरूपिणी। कृष्णा  वृन्दावनी  वृन्दा  वृन्दावनविनोदिनी ।।2।।   चन्द्रावली   चन्द्रकान्ता

Continue reading

error: Content is protected !!