देवीस्तोत्रम्

श्रीभगवानुवाच नमो देव्यै प्रकृत्यै च विधात्र्यै सततं नम:। कल्याण्यै कामदायै च वृद्धयै सिद्धयै नमो नम:।।1।।   सच्चिदानन्दरूपिण्यै संसारारणयै नम:। पंचकृत्यविधात्र्यै

Continue reading

संकष्टनामाष्टकम्

नारद उवाच – Narad Uvach जैगीषव्य मुनिश्रेष्ठ सर्वज्ञ सुखदायक। आख्यातानि सुपुण्यानि श्रुतानि त्वत्प्रसादत:।।1।।   न तृप्तिमधिगच्छामि तव वागमृतेन च। वदस्वैकं

Continue reading

error: Content is protected !!