अङ्गारकस्तोत्रम्

अंगारकः शक्तिधरो लोहिताङ्गो धरासुतः| कुमारो मङ्गलो भौमो महाकायो धनप्रदः||1|| ऋणहर्ता दृष्टिकर्ता रोगकृद्रोगनाशनः| विद्युत्प्रभो व्रणकरः कामदो धनहृत् कुजः||2|| सामगानप्रियो रक्तवस्त्रो रक्तायतेक्षणः|

Continue reading

error: Content is protected !!