श्रीदशावतारस्तोत्रम

प्रलयपयोधिजले धृतवानसि वेदम । विहितवहित्रचरित्रमखेदम । केशव धृतमीनशरीर जय जगदीश हरे ।।1।। क्षितिरतिविपुलतरे तव तिष्ठति पृष्ठे । धरणिधरणकिणचक्रगरिष्ठे । केशव

Continue reading

श्री रामरक्षा स्तोत्रम

ऊँ अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य बुधकौशिक ऋषि: श्रीसीता रामचन्द्रो देवता अनुष्टुप् छन्द: सीता शक्ति: श्रीमान् हनुमान् कीलकं श्रीरामचन्द्रप्रीत्यर्थे रामरक्षास्तोत्रजपे विनियोग: । अथ

Continue reading

श्री सूर्यमण्डलात्मकं स्तोत्रं

नम: सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूतिस्थितिनाशहेतवे । त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरंचिनारायणशंकरात्मने ।।1।। यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरुपम । दारिद्रयदु:खक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम

Continue reading

error: Content is protected !!