कात्यायनी स्तुति:

नमस्ते   त्रिजगद्वन्द्ये   संग्रामे    जयदायिनि। प्रसीद   विजयं   देहि   कात्यायनि  नमोSस्तु ते ।।1।।   सर्वशक्तिमये दुष्टरिपुनिग्रहकारिणि। दुष्टजृम्भिणि   संग्रामे   जयं   देहि  नमोSस्तु ते।।2।।

Continue reading

गंगा दशहरा स्तोत्रम्

ऊँ  नम:  शिवायै  गंगायै  शिवदायै  नमो नम:। नमस्ते विष्णुरूपिण्यै ब्रह्ममूर्त्यै नमोSस्तु ते।।1।। नमस्ते   रुद्ररूपिण्यै   शांकर्यै   ते  नमो  नम:। सर्वदेवस्वरूपिण्यै      नमो

Continue reading

भद्रकालीस्तोत्रम्

(Kali Stotram For Success) ब्रह्मविष्णु ऊचतु: – Brahmavishnu Uchatuh नमामि       त्वां    विश्वकर्त्रीं    परेशीं नित्यामाद्यां सत्यविज्ञानरूपाम्। वाचातीतां निर्गुणां चातिसूक्ष्मां ज्ञानातीतां शुद्धविज्ञानगम्याम्।।1।।

Continue reading

महादेवी के विभिन्न स्वरूप

भगवती दुर्गा – Bhagawati Durga विद्युतद्दामसमप्रभां   मृगपतिस्कन्धस्थितां  भीषणां कन्याभि:       करवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेविताम्। हस्तैश्चक्रगदासिखेटविशिखांश्चापं     गुणं    तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां   शशिधरां  दुर्गां  त्रिनेत्रां  भजे।। अर्थ –

Continue reading

सभी प्रकार के गायत्री मंत्र

परमहंस गायत्री मंत्र – Paramahansa Gayatri Mantra ऊँ परमहंसाय विद्महे महातत्त्वाय धीमहि तन्नो हंस: प्रचोदयात्।   ब्रह्मा गायत्री मंत्र –

Continue reading

error: Content is protected !!