गंगाष्टकम्

Posted by

पाठकों की सुविधा के लिए यहाँ हम दो गंगाष्टकम का वर्णन कर रहे हैं – पहला महर्षि वाल्मिकी द्वारा रचित और दूसरा श्रीशंकराचार्य जी द्वारा रचित है.

 

मात:         शैलसुतासपत्नि     वसुधाश्रृंगारहारावलि

स्वर्गारोहणवैजयन्ति    भवतीं    भागीरथि    प्रार्थये ।

त्वत्तीरे  वसतस्त्वदम्बु  पिबतस्त्वद्वीचिषु प्रेड़्खत –

स्त्वन्नाम स्मरतस्त्वदर्पितदृश:  स्यान्मे शरीरव्यय:।।1।।

 

त्वत्तीरे    तरुकोटरान्तरगतो    गंगे    विहंगो    वरं

त्वन्नीरे नरकान्तकारिणि वरं मत्स्योSथवा कच्छप: ।

नैवान्यत्र मदान्धसिन्धुरघटासंघट्टघण्टारण –

त्कारत्रस्तसमस्तवैरिवनितालब्धस्तुतिर्भूपति: ।।2।।

 

उक्षा  पक्षी  तुरग  उरग:  कोSपि  वा  वारणो  वा

वारीण:     स्यां    जननमरणक्लेशदु:खासहिष्णु:

न     त्वन्यत्र       प्रविरलरणत्कंकणक्वाणमिश्रं

वारस्त्रीभिश्चमरमरुता     वीजितो     भूमिपाल: ।।3।।

 

काकैर्निष्कुषितं श्वभि: कवलितं गोमायुभिर्लुण्ठितं

स्त्रोतोभिश्चलितं तटाम्बुलुलितं वीचीभिरान्दोलितम्।

दिव्यस्त्रीकरचारुचामरमरुत्संवीज्यमान:        कदा

द्रक्ष्येSहं  परमेश्वरि  त्रिपथगे  भागीरथि  स्वं  वपु: ।।4।।

 

अभिनवबिसवल्ली      पादपद्मस्य            विष्णो –

मर्दनमथनमौलेर्मालतीपुष्पमाला ।

जयति     जयपताका    काप्यसौ    मोक्षलक्ष्म्या:

क्षपितकलिकलंका   जाह्नवी  न:  पुनातु ।।5।।

 

एतत्तालतमालसालसरलव्यालोलवल्लीलता –

च्छन्नं सूर्यकरप्रतापरहितं शंखेन्दुकुन्दोज्ज्वललम्।

गन्धर्वामरसिद्धकिन्नरवधूत्तुंगस्तनास्फालितं

स्नानाय प्रतिवासरं भवतु मे गांग जलं निर्मलम्।।6।।

 

गांग    वारि   मनोहारि     मुरारिचरणच्युतम्।

त्रिपुरारिशिरश्चारि   पापहारि   पुनातु     माम्।।7।।

 

पापापहारि      दुरितारि   तरंगधारि

शैलप्रचारि गिरिराजगुहाविदारि ।

झंकारकारि हरिपादरजोSपहारि

गांग  पुनातु  सततं   शुभकारि  वारि।।8।।

 

गंगाष्टकं  पठति  य: प्रयत:  प्रभाते

वाल्मीकिना  विरचितं  शुभदं मनुष्य: ।

प्रक्षाल्य   गात्रकलिकल्मषपंकमाशु

मोक्षं  लभेत्पतति  नैव  नरो भवाब्धौ।।9।।

 

इति श्रीमहर्षिवाल्मीकिविरचितं गंगाष्टकं सम्पूर्णम्।

 

श्रीगंगाष्टकम् – Shri Gangashtakam

भगवति  तव  तीरे नीरमात्राशनोSहं

विगतविषयतृष्ण:   कृष्णमाराधयामि ।

सकलकलुषभंगे     स्वर्गसोपानसंगे

तरलतरतरंगे    देवि    गंगे    प्रसीद।।1।।

 

भगवति भवलीलामौलिमाले तवाम्भ: –

कणमणुपरिमाणं  प्राणिनो  ये स्पृशन्ति।

अमरनगरनारीचामरग्राहिणीनां

विगतकलिकलंकातंकमंके लुठन्ति ।।2।।

 

ब्रह्माण्डं खण्दयन्ती हरशिरसि जटावल्लिमुल्लासयन्ती

स्वर्लोकादापतन्ती   कनकगिरिगुहागण्दशैलात्स्खलन्ती ।

क्षोणीपृष्ठे    लुठन्ती    दुरितचयचमूर्निभरं   भर्त्सयन्ती

पाथोधिं    पूरयन्ती    सुरनगरसरित्पावनी   न:   पुनातु ।।3।।

 

मज्जन्मातंगकुम्भच्युतमदमदिरामोदमत्तालिजालं

स्नानै: सिद्धांगनानां कुचयुगविगलत्कुड्कुमासंगपिंगम्।

सायंप्रातर्मुनीनां        कुशकुसुमचयैश्छन्नतीरस्थनीरं

पायान्नो  गांगमम्भ:  करिकलभकराक्रान्तरंहस्तरंम्।।4।।

 

आदावादिपितामहस्य       नियमव्यापारपात्रे      जलं

पश्चात्पन्नगशायिनो    भगवत:    पादोदकं   पावनम्।

भूय:         शम्भुजटाविभूषणमणिर्जह्नोर्महर्षेरियं

कन्या कल्मषनाशिनी  भगवती  भागीरथी  दृश्यते ।।5।।

 

शैलेन्द्रादवतारिणी   निजजले   मज्जज्जनोत्तारिणी

पारावारविहारिणी भवभयश्रेणीसमुत्सारिणी।

शेषाहेरनुकारिणी              हरशिरोवल्लीदलाकारिणी

काशीप्रान्तविहारिणी   विजयते   गंगा    मनोहारिणी।।6।।

 

कुतो     वीचिर्वीचिस्तव    यदि    गता    लोचनपथं

त्वमापीता         पीताम्बरपुरनिवासं        वितरसि।

त्वदुत्संगे    गंगे     पतति     यदि    कायस्तनुभृतां

तदा      मात:          शातक्रतवपदलाभोSप्यतिलघु:।।7।।

 

गंगे   त्रैलोक्यसारे   सकलसुरवधूधौतविस्तीर्नतोये

पूर्णब्रह्मस्वरूपे   हरिचरणरजोहारिणी   स्वर्गमार्गे ।

प्रायश्चिततं यदि स्यात्तव जलकणिका ब्रह्महत्यादिपापे

कस्त्वां स्तोतुं समर्थस्त्रिजगदघहरे देवि गंगे प्रसीद।।8।।

 

मातर्जाह्नवि शम्भुसंगवलिते मौलौ निधायांजलिं

त्वत्तीरे वपुषोSवसानसमये  नारायणाड्घ्रिद्वयम्।

सानन्दं  स्मरतो  भविष्य़ति मम प्राणप्रयाणोत्सवे

भूयाद्भक्तिरविच्युताहरिहराद्वैतात्मिका शाश्वती।।9।।

 

गंगाष्टकमिदं    पुण्यं     य:     पठेत्प्रयतो    नर:।

सर्वपापविनिर्मुक्तो    विष्णुलोकं    स    गच्छति।।10।।

 

इति श्रीशंकराचार्यविरचितं श्रीगंगाष्टकं सम्पूर्णम्।