तुलसीस्तोत्रम्

जगद्धात्रि   नमस्तुभ्यं   विष्णोश्च  प्रियवल्लभे। यतो  ब्रह्मादयो  देवा:  सृष्टिस्थित्यन्तकारिण:।।1।।   नमस्तुलसि  कल्याणि   नमो  विष्णुप्रिये  शुभे। नमो    मोक्षप्रदे    देवि   नम:   सम्पत्प्रदायिके।।2।।  

Continue reading

error: Content is protected !!