श्रीदुर्गामानस पूजा

उद्यच्चन्दनकुंकुमारुणपयोधाराभिराप्लावितां  नानानर्घ्यमणिप्रवालघटितां दत्तां गृहाणाम्बिके । आमृष्टां सुरसुन्दरीभिरभितो हस्ताम्बुजैर्भक्तितो मात: सुन्दरि भक्तकल्पलतिके श्रीपादुकामादरात् ।।1।।   अर्थ – माता त्रिपुरसुन्दरि ! तुम

Continue reading

error: Content is protected !!