शिवमानस पूजा

रत्नै: कल्पितमासनं हिमजलै: स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं   मृगमदामोदांकितं     चन्दनम्। जातीचम्पकबिल्वपत्ररचितं   पुष्पं   च   धूपं   तथा दीपं  देव  दयानिधे  पशुपते हृत्कल्पितं  गृह्यताम्।।1।।   अर्थ – हे दयानिधे! हे पशुपते! हे देव! यह रत्ननिर्मित सिंहासन, शीतल जल से स्नान, नाना रत्नावलिविभूषित दिव्य वस्त्र, कस्तूरिकागन्धसमन्वित चन्दन, जूही, चम्पा और बिल्वपत्र से रचित पुष्पांजलि तथा धूप और दीप यह सब…

शिव सहस्त्रनामावली

ऊँ स्थिराय नमः, ऊँ स्थाणवे नमः, ऊँ प्रभवे नमः, ऊँ भीमाय नमः, ऊँ प्रवराय नमः, ऊँ वरदाय नमः, ऊँ वराय नमः, ऊँ सर्वात्मने नमः, ऊँ सर्वविख्याताय नमः, ऊँ सर्वस्मै नमः ऊँ सर्वकाराय नमः, ऊँ भवाय नमः, ऊँ जटिने नमः, ऊँ चर्मिणे नमः,ऊँ शिखण्डिने नमः, ऊँ सर्वांङ्गाय नमः, ऊँ सर्वभावाय नमः, ऊँ हराय नमः, ऊँ हरिणाक्षाय…

शिवसहस्त्रनाम स्तोत्रम

  शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम्। प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये॥   नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र। येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः॥   नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये॥   वन्दे शम्भुमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम्। वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्॥  …

आरती शिवजी की

जय शिव ओंकारा, हर जय शिव ओंकारा । ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्द्धांगी धारा ।। जय शिव…. एकानन चतुरानन पंचानन राजे । हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ।। जय शिव…… दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे । तीनों रुप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ।। जय शिव…. अक्षमाला वनमाला मुण्डमाला धारी । चंदन मृगमद सोहे भोले…

शिवपंचाक्षर स्तोत्रम

नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय, भस्मांगरागाय महेश्वराय । नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय, तस्मै ‘न’काराय नम: शिवाय ।।1।। मन्दाकिनी-सलिल-चन्दन-चर्चिताय, नन्दीश्वर-प्रमथनाथ-महेश्वराय । मन्दारपुष्प – बहुपुष्प – सुपूजिताय, तस्मै ‘म’काराय नम: शिवाय ।।2।। शिवाय गौरीवदनाब्जवृन्द, सूर्याय दक्षाध्वर – नाशकाय । श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय, तस्मै ‘शि’काराय नम: शिवाय ।।3।। वसिष्ठ – कुम्भोद्भव – गौतमार्य, मुनीन्द्र – देवार्चित – शेखराय । चन्द्रार्क – वैश्वानर –…