दशरथकृत शनैश्चराष्टकम

अस्य श्रीशनैश्चरस्तोत्रमन्त्रस्य दशरथ ऋषिः। शनैश्चरो देवता। त्रिष्टुप् छन्दः। शनैश्चरप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः।   दशरथ उवाच कोणोन्तको रौद्र यमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः

Continue reading

error: Content is protected !!