श्री हनुमान चालीसा

दोहा श्री गुरु चरन सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारी । बरनउं रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि ।।

Continue reading

error: Content is protected !!