श्रीरामचन्द्राष्टकम्

चिदाकारो धाता परमसुखद: पावनतनु- र्मुनीन्द्रैर्योगीन्द्रैर्यतिपतिसुरेन्द्रैर्हनुमता । सदा सेव्य: पूर्णो जनकतनयांग: सुरगुरू रमानाथो रामो रमतु मम चित्ते तु सततम्।।1।।   मुकुन्दो गोविन्दो जनकतनयालालितपद: पदं प्राप्ता यस्याधमकुलभवा चापि शबरी । गिरातीतोSगम्यो विमलधिषणैर्वेदवचसा रमानाथो रामो रमतु मम चित्ते तु सततम् ।।2।।   धराधीशोSधीश: सुरनरवराणां रघुपति: किरीटी केयूरी कनककपिश: शोभितवपु:। समासीन: पीठे रविशतनिभे शान्तमनसो रमानाथो रामो रमतु मम चित्ते…