गायत्री स्तोत्रम

महेश्वर उवाच जयस्व देवि गायत्रि महामाये महाप्रभे । महादेवि महाभागे महासत्त्वे महोत्सवे ।।1।। दिव्यगन्धानुलिप्ताड़्गि दिव्यस्त्रग्दामभूषिते । वेदमातर्नमस्तुभ्यं त्र्यक्षरस्थे महेश्वरि ।।2।।

पढ़ना जारी रखें

कामाक्षी माहात्म्यम

स्वामिपुष्करिणीतीर्थं पूर्वसिन्धुः पिनाकिनी। शिलाह्रदश्चतुर्मध्यं यावत् तुण्डीरमण्डलम् ।।1।।   मध्ये तुण्डीरभूवृत्तं कम्पा-वेगवती-द्वयोः। तयोर्मध्यं कामकोष्ठं कामाक्षी तत्र वर्तते ।।2।।   स एव

पढ़ना जारी रखें

केतुपंचविंशतिनामस्तोत्रम

केतुः कालः कलयिता धूम्रकेतुर्विवर्णकः। लोककेतुर्महाकेतुः सर्वकेतुर्भगप्रदः॥१॥ रौद्रो रुद्रप्रियो रुद्रः क्रूरकर्मा सुगन्धधृक्। पलालधूमसङ्काशश्चित्रयज्ञोपवीतधृक्॥२॥ तारागणविमर्दी च जैमिनेयो ग्रहाधिपः। गणेशदेवो विघ्नेशो विषरोगार्तिनाशनः॥३॥ प्रव्राज्यदो

पढ़ना जारी रखें